$left
$middle

Byggetablering

Byggetablering ska helst läggas på privat mark, det vill säga mark som inte förvaltas av staden. Om det inte är möjligt måste du söka polistillstånd för att använda en offentlig plats. Påverkar byggetableringen trafiken (fordon, gående eller cyklister) måste du också ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan).

Sök tillstånd för byggetablering

I ansökan till Polisen måste du bland annat ange allt du tänker ställa på marken samt under vilka datum platsen ska användas. Bifoga också en skiss där följande framgår:

 • Placering av det som ska ställas upp på platsen i förhållande till omgivningen.
 • Antal av varje objekt som ska ställas upp på platsen.
 • Mått på det som ställs upp. Om området ska inhägnas så räcker det att ange måttet på inhägnaden.

Är du osäker på om du behöver polistillstånd? Kontakta Polisen på telefonnummer 114 14.

Har du frågor om din byggetablering kan du kontakta Malmö stad.

Telefon: 040-34 10 00, vardagar 08.00-17.00
E-post: malmostad@malmo.se

Då behövs polistillstånd för byggetablering

Polistillstånd krävs för följande på offentlig mark:

 • Avfalls- och insamlingssäckar
 • Byggskyltar
 • Byggställningar
 • Containrar, arbetsbodar eller liknande
 • Liftar
 • Mobila kranar, betongpumpar med mera
 • Upplagsområde
 • Inhägnader

Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Polisen bedömer din ansökan utifrån trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet.

Tänk på att

 • anordningarna du sätter upp ska vara placerade så att minst 1,5 meter är fritt för förbipasserande
 • hårdgjorda ytor ska helst användas
 • arbetsområdet ska vara inhägnat
 • det ska finnas reflexer och skydd för fordonstrafik, gående och cyklister.

Avgift vid byggetablering

När du fått polistillstånd för att använda en offentlig plats för byggetablering tar kommunen ut en upplåtelseavgift för marken.

Trafikanordningsplan (TA-plan) krävs alltid vid byggetablering

Du måste ansöka om en TA-plan när din byggetablering påverkar trafiken eller en gång- och cykelbana tas ur bruk. Undantag gäller för containrar som inte kräver att trafiken omregleras.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för TA-planen och handläggningstiden är upp till 15 arbetsdagar alternativt 30 arbetsdagar om byggetableringen påverkar kollektivtrafiken.

Ta gärna hjälp av företag som tar fram TA-planer och övriga nödvändiga tillstånd innan ni skickar in ansökan till Malmö stad.

Övriga tillstånd vid byggetablering

Utöver polistillstånd och trafikanordningsplan finns det ett antal övriga tillstånd som du kan behöva innan du påbörjar din byggetablering, beroende på plats och förutsättningar.

Dispens för tunga, långa och breda transporter

Malmö stads vägnät är inte alltid byggt för riktigt stora fordon. Ibland kan det behövas ett speciellt färdtillstånd eller en dispens för att få köra mot gällande trafikbestämmelser fram till byggetableringen. Dispensen gäller exempelvis på gångbanor, torg och parkvägar där motorfordonstrafik är förbjuden i vanliga fall. Om det inte går att köra på annat sätt för att komma fram till byggetableringen kan du söka transportdispens.

Bygglov vid byggetablering

Planerar du att ställa ut fristående bodar som inte står i direkt anslutning till byggetableringen? Då måste du ansöka om bygglov.

Tänk på att du även kan behöva bygglov för andra åtgärder vid byggetableringen.

Läs mer

Kontakta oss

sv