$left
$middle

Byggetablering

Byggetablering ska helst läggas på privat mark, det vill säga mark som inte förvaltas av staden. Om det inte är möjligt måste du söka polistillstånd för att använda en offentlig plats. Påverkar byggetableringen trafiken måste du också ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan).

Läs mer om polistillstånd, markupplåtelse och avgifter för att få använda offentliga platser.

Polistillstånd för byggetablering

Polistillstånd krävs för följande på offentlig mark:

  • Avfalls- och insamlingssäckar
  • Byggskyltar
  • Byggställningar med eller utan reklam
  • Containrar, arbetsbodar eller liknande
  • Liftar
  • Mobila kranar, betongpumpar med mera
  • Upplagsområde

I ansökan till Polisen måste du bland annat ange allt du tänker ställa på marken samt under vilka datum platsen ska användas.

Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen.

Polisen bedömer din ansökan utifrån trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. En viktig tumregel är att anordningarna du sätter upp ska vara placerade så att minst 1,5 meter är fritt för förbipasserande. Om det inte är möjligt ska en gångtunnel byggas eller så ska en skylt med hänvisning om annan väg sättas upp.

Är du osäker på om du behöver polistillstånd? Kontakta Polisen på telefonnummer 010-56 17 226.

Avgift för byggetablering

När du fått polistillstånd för att använda en offentlig plats för byggetablering tar kommunen ut en upplåtelseavgift för marken.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Du måste ansöka om en TA-plan om din byggetablering påverkar trafiken eller en gång- och cykelbana tas ur bruk.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för TA-planen och handläggningstiden är 15 arbetsdagar alternativt 30 arbetsdagar om byggetableringen påverkar kollektivtrafiken.

TA-plan för containrar

Privatpersoner och bostadsrättsföreningar och andra som bara vid enstaka tillfällen har behov av en container rekommenderas att anlita en firma som arbetar med uthyrning och hjälper till att göra alla ansökningar som krävs.

Övriga tillstånd vid byggetablering

Utöver polistillstånd och trafikanordningsplan finns det ett antal övriga tillstånd som du kan behöva innan du påbörjar din byggetablering, beroende på plats och förutsättningar.

Dispens för fordon

Malmö stads vägnät är inte alltid byggt för riktigt stora fordon. Ibland kan det behövas ett speciellt färdtillstånd eller en dispens för att få köra mot gällande trafikbestämmelser fram till byggetableringen. Dispensen gäller exempelvis på gångbanor, torg och parkvägar där motorfordonstrafik är förbjuden i vanliga fall. Om det inte går att köra på annat sätt för att komma fram till byggetableringen kan du söka transportdispens.

Bygglov för fristående bodar

Planerar du att ställa ut fristående bodar som inte står i direkt anslutning till byggetableringen? Då måste du ansöka om bygglov. Bygglov handläggs hos stadsbyggnadskontoret.

sv