Hygienisk verksamhet

Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för smitta till allmänheten ska skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. Om du planerar att förändra, bygga om eller utöka din verksamhet ska du anmäla även det. Alla hygieniska verksamheter ska också ha dokumenterad egenkontroll.

Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Läs informationsbladet som riktar sig till dig som bedriver en yrkesmässig hygienisk verksamhet - där du enligt lagen, miljöbalken - är skyldig att vidta åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är

 • Injektionsbehandlingar (fillers)
 • Tatuering
 • Permanent makeup (microblading)
 • Akupunktur och piercing (ej håltagningspistol)
 • Microneedling
 • Fotvård
 • Tatuering
 • Solarium.

Anmälan för solarieverksamhet

Anmälan om solarieverksamhet ska bland annat innehålla en planritning över lokalen, redovisning av solariebäddar och solarielysrör, redovisning av egenkontroll samt kemikalieförteckning.

Vilka hygieniska verksamheter har anmälningsplikt?

Verksamheter som använder skärande och/eller stickande verktyg (i syfte att punktera kroppens hud eller slemhinnor), vilket medför en risk för blodsmitta, har anmälningsplikt. Det kan vara verksamheter som arbetar med olika former av injektionsbehandling, sprutor, rakblad och lancetter.

Även andra verksamheter med behandlingar som kan innebära en smittorisk är anmälningspliktiga.

Avgifter

Anmälningsavgift för hygieniska behandlingsverksamheter

Alla som startar en hygienisk behandlingsverksamhet som är anmälningspliktig (skärande/stickande) ska betala en anmälningsavgift som varierar beroende på risk. Se under punkt 4.3.B Anmälan i Detaljerad bilaga till taxa enligt miljöbalken 2019: Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsyn

Årlig tillsynsavgift

Du som driver tatuerings-, kosmetisk tatuerings- och injektionsbehandlingsverksamhet betalar en årlig tillsynsavgift. Se under punkt 4.3.C Tillsyn i Detaljerad bilaga till taxa enligt miljöbalken 2019: Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsyn

Borttagen årsavgift

Från och med den 1 januari 2018 har miljöförvaltningen tagit bort årsavgift för fortvårds- och akupunkturverksamheter, vilket innebär att du som har den typen av verksamhet inte får någon faktura för årsavgift.

Lokal för hygienisk verksamhet

En lokal för hygienisk verksamhet bör inte användas till något annat än den verksamhet som den är till för. Lokalen bör exempelvis inte användas som bostad eller för omfattande försäljning.

Här är de krav som gäller för lokalerna:

 • Separat diskbänk med vask för rengöring av redskap ska finnas i lokalen (dubbla vaskar ska finnas vid fotvårdsverksamhet).
 • Tvättställ med flytande tvål och pappershanddukar ska finnas i behandlingslokalen.
 • Steriliseringsutrustning som ska kontrolleras regelbundet.
 • Golv, väggar, tak och annan inredning ska utformas så att de lätt kan rengöras.
 • Inga textilmattor på golv.
 • Toalett med tvättställ till kunder och personal
 • Städutrymme med vask för smutsigt städvatten samt varmt och kallt vatten.

Ventilation

 • Städutrymmet ska ha välfungerande ventilation.
 • Ventilationen i behandlingslokalen ska ha ett luftflöde på minst sju liter per sekund och person som samtidigt beräknas uppehålla sig i lokalen.

Ambulerande/mobil hygienisk verksamhet

Om du ska ha en mobil verksamhet – exempelvis erbjuda hygienisk behandling på företag eller arbetsplatser, vid hembesök eller i husvagn/husbil – bör detta anmälas till varje kommun där behandlingen utförs.

Samma krav på allmän hygien, hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial gäller som för de stationära verksamheterna.

Förändring i verksamheten

Om du driver en anmälningspliktig verksamhet och planerar förändringar eller utökad verksamhet, till exempel flytta till annan lokal eller om det ska göras större lokalförändringar som till exempel ombyggnation eller tillbyggnader innebär i regel alltid anmälningsplikt. Det ska anmälas till miljöförvaltningen antingen genom att använda anmälningsblanketten eller genom att e-posta till miljo@malmo.se. Tänk på att vissa ändringar eller utökningar kan innebära behov av tillsynsbesök, vilket kan medföra en avgift.

Exempel på förändringar som kräver en ny anmälan:

 • Byte av lokal
 • Större lokalförändringar

Exempel på förändringar som du ska informera miljöförvaltningen kan vara: Exempel på förändringar som ska meddelas miljöförvaltningen via e-post.

 • Byte av verksamhetsnamn eller organisationsnummer
 • Byte av faktureringsadress eller postadress
 • Ombyggnation: mindre lokalförändringar
 • Information om lärlingar eller gästverksamhetsutövare
 • Utbildningar i redan godkänd lokal
 • Utökning med ny stickande eller skärande behandling.

Hantering av riskavfall

Avända skärande och stickande verktyg, till exempel skalpellblad och nålar, ska hanteras separat som riskavfall. Riskavfall ska läggas i speciella avfallsburkar/godkända förpackningar. Burkarna ska alltid märkas med stickande/skärande.

Apotek ska inte ta emot farligt avfall/riskavfall från företag.

Transport av farligt avfall/riskavfall för företag

Beställ godkända avfallsburkar/förpackningar

På Sysav kan du beställa burkar och emballage som du använder för att slänga riskavfall.

Tatueringsverksamhet