$left
$middle

Klimatneutralt Malmö 2030

Klimatneutrala Malmö 2030 ger stöd till Malmö stads initiativ Klimatomställning Malmö, en kraftsamling för att mobilisera aktörer i Malmö att bidra till Malmö stads klimat- och miljömål.

Inom Klimatomställning Malmö har Malmö stad tillsammans med näringsliv och andra aktörer i staden börjat utforska hur vi kan öka takten för Malmös klimatomställning genom att ta ett helhetsgrepp kring de utmaningar Malmö står inför fram till 2030.

Färdplaner för ett hållbart Malmö

Klimatomställning Malmö ska leda till att det tas fram färdplaner för att uppnå Malmö stads klimat- och miljömål fram till 2030. Redan idag har Malmö stad tillsammans med näringsliv och forskning påbörjat enskilda färdplaner för prioriterade områden som Klimatneutral värmeproduktion och elförsörjning. I Malmö finns även redan en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, LFM30, som tagits fram av byggbranschen och stöttas av Malmö stad.

Kunskapsunderlag

Som stöd för arbetet med färdplaner och åtgärdsområden ger Klimatneutralt Malmö 2030 stöd till att ta fram analyser av vilka åtgärder som mest effektivt minskar Malmös klimatpåverkan samtidigt som de bidrar till andra värden som förbättrad hälsa, välfärd och samhällsekonomi. Kunskapsunderlagen är ett viktigt underlag för dialog med aktörer i Malmö och potentiella finansiärer om hur vi bäst ställer om i Malmö. Syftet är att Malmö stad, näringsliv, Malmöbor och andra aktörer ska få en gemensam och faktabaserad bild av vilka investeringar och insatser som behövs för att nå Malmö stads klimat- och miljömål.

Klimatomställning Malmö undersöker även hur digitalisering och medborgarengagemang kan öka tempot för klimatomställningen. 

Klimatkontrakt 2030

För att kraftsamla på nationell nivå har Malmö stad inom ramen för samarbetet signerat Klimatkontrakt 2030 tillsammans med åtta svenska städer och fyra svenska myndigheter. Det svenska Klimatkontrakt 2030 är det första i Europa och ambitionen är att det ska inspirera EU:s kommande satsningar på klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract.

Om projektet

Klimatneutrala Malmö pågår 2021-2024 och finansieras av Energimyndigheten inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Samarbetspartners: Eon, Lunds Universitet, Rise - Research Institutes of Sweden, Sweco och Malmö Ideella.

Viable Cities Logga
Logga med aktörer som ger stöd till Viable Cities: Energimyndigheten, Vinnova och Formas
sv