$left
$middle

Publicerad 2017-12-14 13:48

Senast uppdaterad 2017-12-15 10:52

Kulturbudget för ännu fler Malmöbor

Bild från Sommarscen och visningen av filmen Ovarian Psychos

Bild från Sommarscen och visningen av filmen Ovarian Psychos

Nu står det klart att det blir fortsatta satsningar på att fler Malmöbor ska ta del av kulturlivet under det kommande året. Särskilda satsningar görs för att erbjuda likvärdig tillgång till biblioteken i hela Malmö, dessutom satsas mer resurser på allaktivitetshusen på Lindängen och Hermodsdal. Även kulturskolans budget förstärks.

Idag tog kulturnämnden beslut om den budget som kommer att styra kulturverksamheten i Malmö det kommande året. Områdesbibliotekens budget förstärks med 500 tkr, allaktivitetshusen får ett tillskott på 1,5 miljoner och kulturskolan får 1 miljon i budget ökning.

- Kultur är en viktig resurs i förvandlingen av Malmö till en hel stad där alla är med. För att nå upp till Malmö stads mål om hållbar stad och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, behöver konstnärliga och kulturella uttryck användas på nya sätt, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

Totalt är det över 485 miljoner kr som fördelas både till kulturförvaltningens institutioner, men också till det fria kulturlivet.

Särskilda satsningar 2018:

  • Malmö är en internationell stad med en befolkning som har sin bakgrund i nästan alla jordens alla hörn - 179 nationaliteter lever i staden och totalt talas cirka 150 språk. Den internationella kontexten och erfa-renheten bidrar också starkt till kulturlivet. Under 2018 kommer Malmö att vara värd för ICORNs generalförsamling. ICORN (Inter-national Cities of Refuge Networks) är det internationella fristadsnätverket för utsatta konstnärer och författare. Konferensen äger rum mellan 2 och 4 maj 2018 på Malmö Live och 250 deltagare från närmare 70 städer kommer att delta.
  • Våren 2018 kommer Malmö Museer att stå värd för Vårmötet 2018 - Sveriges största museikonferens som samlar professionen, utställare och en rad olika intressenter under tre dagar och som innebär ett tillflöde på drygt 500 tillresande. Konferensen görs i samarbete med de Skånska museer som har kommunala och regionala huvudmän.
  • Stadsområdenas bibliotek överfördes 1 maj 2017 till Stadsbibliotekets organisation. Fokus på biblioteken 2018 kommer att vara att skapa likvärdiga bibliotek och utnyttja de kompetenser och stordriftsfördelar som finns i en sammanhållen biblioteksorganisation. Områdesbiblioteken är prioriterade och en kartläggning pågår när det gäller bibliotekens svagheter och styrkor. Behov finns bl.a. av upprustning av lokaler, trygghetsskapande åtgärder, IT och digitala tjänster samt mer personal.
  • Malmö stad fick 2015 regeringens stöd för att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Förstudien genomfördes av kulturförvaltningen i bred dialog med civilsamhällets organisationer, aktivister, kulturarbetare, forskare och museiexperter runtom i Sverige och internationellt. I september tilldelade regeringen Malmö stad fem miljoner kronor årligen för att arbeta vidare med Rörelsernas museum, ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum.
  • Malmö Stadsarkiv kommer nästa år att inrätta ett räddningsarkiv för att bevara vittnesmål och material som berättar om människors flykt från krig, detta som en del i arbetet kring demokrati och yttrandefrihet.
  • Under 2018 firas hundraårsminnet av att den svenska riksdagen den 18 december 1918 röstade för allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Demokratiåret 1918 kommer på olika sätt att uppmärksammas av kulturförvaltningens verksamheter.
  • Kulturstrategi 2014-2020 antogs av kommunfullmäktige 2014 och gäller för hela Malmö stads organisation. Arbetet med kulturstrategin och handlingsplanen fortsätter under 2018. En reviderad handlingsplan för år 2019-2020 kommer att tas fram i samarbete övriga förvaltningar i staden. En följeforskningsrapport förväntas bli klar i slutet av 2018.
  • Arbetet med gestaltad livsmiljö fortsätter under 2018 och etableringen av en regional nod för gestaltad livsmiljö kommer att genomföras.
sv