Klimatneutralt Malmö 2030

Klimatneutralt Malmö 2030 ger stöd till Malmö stads initiativ Klimatomställning Malmö, en kraftsamling för att mobilisera aktörer i Malmö att bidra till Malmö stads klimat- och miljömål.

Inom Klimatomställning Malmö har Malmö stad tillsammans med näringsliv och andra aktörer i staden börjat utforska hur vi kan öka takten för Malmös klimatomställning genom att ta ett helhetsgrepp kring de utmaningar Malmö står inför fram till 2030.

Färdplan för ett hållbart Malmö

Klimatomställning Malmö ska leda till att det tas fram en färdplan för att uppnå Malmö stads klimat- och miljömål fram till 2030. Redan idag har Malmö stad tillsammans med näringsliv och forskning påbörjat enskilda färdplaner för prioriterade områden som Klimatneutral värmeproduktion och elförsörjning. I Malmö finns även redan en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor, LFM30, som tagits fram av byggbranschen och stöttas av Malmö stad.

Kunskapsunderlag

Som stöd för arbetet med färdplaner och åtgärdsområden ger Klimatneutralt Malmö 2030 stöd till att ta fram analyser av vilka åtgärder som mest effektivt minskar Malmös klimatpåverkan samtidigt som de bidrar till andra värden som förbättrad hälsa, välfärd och samhällsekonomi. Kunskapsunderlagen är ett viktigt underlag för dialog med aktörer i Malmö och potentiella finansiärer om hur vi bäst ställer om i Malmö. Syftet är att Malmö stad, näringsliv, Malmöbor och andra aktörer ska få en gemensam och faktabaserad bild av vilka investeringar och insatser som behövs för att nå Malmö stads klimat- och miljömål.

Klimatomställning Malmö undersöker även hur digitalisering och medborgarengagemang kan öka tempot för klimatomställningen. 

Klimatkontrakt 2030

För att kraftsamla på nationell nivå har Malmö stad tillsammans med Viable Cities tagit fram ett Klimatkontrakt. Klimatkontrakt 2030 underteckandes den 11 december 2020, tillsammans med åtta svenska städer och fyra svenska myndigheter. Malmö stad åtar sig i Klimatkontrakt 2030 att vara en föregångare i klimatarbetet och ska under 2021 bland annat ta fram en klimatinvesteringsplan, utveckla digitala verktyg som kan underlätta beslut om klimatinvesteringar samt arbeta för att öka samverkan mellan Malmö stad och näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare för att uppnå Malmös klimat- och miljömål.

Viable Cities och myndigheterna på den nationella nivån åtar sig i sin tur att stötta och underlätta städernas arbete. Bland annat genom att se över lagar och regler för att underlätta kommunernas klimatomställning, skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att finansiera klimatåtgärder samt stötta kommuner som ansöker om stöd i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030.

Det svenska Klimatkontrakt 2030 är det första i Europa och ambitionen är att det ska inspirera EU:s kommande satsningar på klimatneutrala städer och ett europeiskt Climate City Contract.

Läs om Klimatkontrakt 2030

Projektet pågår 2019–2021. Finansieras av Energimyndigheten inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

 

Samarbetspartners: E.ON Energilösningar AB, Ericsson AB, Lunds Universitet, Rise Research Institutes of Sweden AB, Sysav, Trivector Traffic AB och VA Syd

Viable Cities Logga
Logga med aktörer som ger stöd till Viable Cities: Energimyndigheten, Vinnova och Formas