Samråd om vindkraft 2021

Planerad vindkraftsetablering vid Yttre Ringvägen i Malmö

På uppdrag av Malmö stad (serviceförvaltningen) har ett underlag tagits fram för en planerad vindkraftsetablering vid Yttre Ringvägen i Malmö. Det är möjligt att lämna synpunkter under samrådstiden 18 januari 2021 – 30 april 2021.

Underlaget för den planerade vindkraftsetableringen består av ett skriftligt samrådsunderlag inklusive översiktskarta och fotomontage. Malmö stad har även låtit utföra ljudberäkning, skuggberäkning, fladdermusinventering och rovfågelinventeringar.

Projektet grundas i att Malmö stad har satt som mål att bli klimatneutral år 2030 med delmålen:

  • Andelen förnybar energi ska vara 100% i Malmö stads verksamheter år 2020. En så stor andel som möjligt ska vara lokalt producerad.
  • Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40% jämfört med nivåerna 1990.

Som ett led i detta arbete undersöker Malmö stad möjligheten att uppföra och driva en vindkraftsanläggning.

Elproduktion motsvarande 5 600 lägenheters årsförbrukning

Malmö stad redovisar i sin översiktsplan ett antal områden där utbyggnad av vindkraft bedöms lämplig och ska prioriteras. Områdena för landbaserad vindkraft är i första hand lokaliserade till platser som redan är påverkade av buller och storskalig verksamhet. Detta stämmer in på området vid Yttre Ringvägen.

På denna hemsida finns underlag för det avgränsningssamråd som ska genomföras, inom ramen för tillståndsansökan, enligt 6 kap. 30 § Miljöbalken (1998:808).
Den planerade vindkraftsetableringen består av två vindkraftverk. Vilken modell det blir avgörs i en upphandling.

Tillståndsansökan kommer att gälla två vindkraftverk med en totalhöjd upp till 210 meter. Vindkraftverken beräknas tillsammans producera drygt 28 GWh förnybar el per år. Det motsvarar årsförbrukningen för ungefär 12 000 elbilar eller 5 600 lägenheter. Lokal elproduktion bidrar till att minska problematiken kring elförsörjningen i regionen. Detta innebär bättre förutsättningar för att regionens ekonomi och välfärd ska kunna fortsätta utvecklas.

Vindkraftsetableringen planeras för att ha så liten inverkan som möjligt på de intressen som finns i närområdet, som natur-, vatten- och kulturmiljö.
Under tillståndsprocessen har det bland annat genomförts rovfågel- och fladdermusinventeringar. Ytterligare en rovfågelinventering är planerad.
Ljud- och skuggpåverkan följer riktvärden och rekommendationer från Naturvårdsverket och Boverket.

Ställ frågor eller lämna synpunkter

Frågor och/eller synpunkter framförs skriftligen till:

Synpunkter ska lämnas med namn och adress.

Frågor kan även besvaras via telefon 010-505 17 89, måndag–fredag klockan 08.00–17.00.

sv