$left
$middle

Klimatarbetet i Hyllie

För att uppnå de högt ställda målen i Malmö stads miljöprogram och energistrategi, krävs att Hyllie tar viktiga steg och leder utvecklingen mot en hållbar stad.

För att nå de uppställda målen i Hyllie har Malmö stad tagit initiativ till en gemensam process med Eon och VA Syd. Inriktningen, ambitionerna och de gemensamma målsättningarna slogs fast 2011 i ett klimatkontrakt med visionen om att "Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling".

Klimatkontraktet är avslutat och en slutrapport har tagits fram. De flesta mål har uppnåtts, men inte alla. Även om Klimatkontraktet är avslutat så fortsätter hållbarhetsarbetet i de nya projekten i Hyllie.
Tack vare Klimatkontrakt Hyllie har kontaktytor, nätverk och samverkan skapats som annars troligtvis inte blivit av. Kontraktet gav gemensamma mål att sträva efter och samarbetet har medfört nya erfarenheter och klokheter att jobba vidare med.

I frontlinjen

Klimatkontraktet har lagt grunden för Malmös framtida utveckling som hållbar stad och Hyllie har tagit på sig ledartröjan det gäller innovationskraft och förmåga att knyta samman försörjning med användning och beteende.

Kretsloppstänk

Målet har varit att energilösningen ska baseras på kretslopp, och ha en hög självförsörjandegrad och en positiv energibalans — det vill säga att energiproduktionen överstiger energianvändningen.

Nytt sätt att arbeta

Miljöprogram Hyllie samlar och förklarar alla aspekter av ekologisk hållbarhet i det klimatsmarta Hyllie. Programmet ligger till grund för ett nytt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Den nya metodiken är en dialogprocess som ska sammanföra stadens och privata aktörers ambitioner och metoder. 

sv