$left
$middle

Hållbar mobilitet

Malmö växer och blir tätare — vi blir fler som ska bo, arbeta och besöka staden vilket innebär mer rörelser och transporter av både människor och gods. Trafiksystemet ska anpassas mer efter människan samtidigt som klimatpåverkan måste minska.

Malmö liksom andra städer står inför en stor omställning av hur vi rör och transporterar oss. Utvecklingen spelar en avgörande roll för att uppnå de globala målen om hållbar utveckling 2030.

År 2020 stod bilar och transportfordon för 33 procent av Malmös växthusgasutsläpp och orsakade dessutom luftföroreningar och buller. Utvecklingen med omställning till hållbar trafik och mobilitet ska fortsätta och intensifieras.

I Malmö ska gång, cykel och kollektivtrafik vara det självklara valet. Genom att främja detta, tillsammans med effektiva godstransporter och en miljöanpassad biltrafik, kan vi skapa ett hållbart transportsystem anpassat för människan och för staden.

Trafik- och mobilitetsplan

Trafik- och mobilitetsplanen beskriver hur en progressiv och holistisk trafikplanering kan bidra till att skapa ökad livskvalitet för fler Malmöbor, besökare och verksamma. Malmö växer och stadens utmaningar kräver att traditionella metoder kompletteras med nya. Med planen tar Malmö stad ett helhetsgrepp för att möta framtidens utmaningar och skapa en hållbar mobilitet i Malmö.

Resvaneundersökning

Var femte år genomför Malmö stad tillsammans med Region Skåne och andra kommuner en resvaneundersökning. Den skickas ut till 125 000 slumpvis utvalda skåningar. Resultatet ger kunskap om hur vi reser i Regionen och är ett viktigt underlag för Malmö stads trafikplanering och analyser av trafikströmningar i staden.

Resultat från resvaneundersökningen

Det aktuella resultatet är från 2018. Under hösten 2023 genomfördes den femte undersökningen och resultatet från denna presenteras våren 2024.

sv