$left
$middle

Hållbar mobilitet

Malmö växer och blir tätare — vi blir fler som ska bo, arbeta och besöka staden vilket innebär mer rörelser och transporter av både människor och gods. Trafiksystemet ska anpassas mer efter människan samtidigt som klimatpåverkan måste minska.

Malmö liksom andra städer står inför en stor omställning av hur vi rör och transporterar oss. Utvecklingen spelar en avgörande roll för om de globala målen för en hållbar utveckling ska nås senast år 2030.

År 2020 stod bilar och transportfordon för 33 procent av Malmös växthusgasutsläpp och orsakade dessutom luftföroreningar och buller. Utvecklingen med omställning till hållbar trafik och mobilitet ska fortsätta och intensifieras.

I Malmö ska gång, cykel och kollektivtrafik vara det självklara valet. Detta tillsammans med effektiva godstransporter och en miljöanpassad biltrafik kan vi skapa ett hållbart transportsystem. Ett transportsystem anpassat till människan och för staden.

Trafik- och mobilitetsplan

Malmö stads trafik- och mobilitetsplan beskriver hur en progressiv och holistisk trafikplanering kan bidra till att skapa ökad livskvalitet för fler Malmöbor, besökare och verksamma. Malmö växer och stadens utmaningar kräver att traditionella metoder kompletteras med nya.

Med planen tar Malmö stad ett helhetsgrepp för att möta framtidens utmaningar och skapa en hållbar mobilitet i Malmö.

Undersökningar om resvanor

Hur transporterar vi oss inom Malmö och vår region? Med fem års mellanrum genomförs en resvaneundersökning för att få kunskap om hur vi reser och för att analysera trafkströmningar i staden.

Resvaneundersökning 2018