$left
$middle

Policy och norm för mobilitet och parkering

Parkering och angöring har en betydande påverkan på hur en stad används och utvecklas. Styrdokumentet ger en helhetssyn på hur stadens ytor ska användas, vilket är nödvändigt för Malmös snabba utveckling.

Policy och norm för mobilitet och parkering styr stadens planering. Den ska användas i plan- och bygglovsprocessen, vid anordnande av allmän plats, samt av stadens aktörer som tillhandahåller ytor för parkering och angöring.

Parkeringslösningarna i Malmö ska bidra till goda livsmiljöer för boende, verksamma och besökare. De ska även bidra till att uppnå de mål som anges bland annat i stadens översiktsplan, bostadspolitiska mål, näringslivsprogram och trafik- och mobilitetsplan.

Mobilitet för Malmö

Mobilitet för Malmö kompletterar Policy och norm för mobilitet och parkering med riktlinjer, information och inspiration för fastighetsägare som arbetar med mobilitetsåtgärder och cykel- och bilparkering. Mobilitet för Malmö – mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för fastighetsägare antogs av stadsbyggnadsnämnden i februari 2021.

Ta del av dokumentet

Policy och norm för mobilitet och parkering är antagen av kommunfullmäktige i september 2020. Du kan begära ut det digitalt eller beställa det i tryckt version via formuläret nedan:

sv