$left
$middle

Allmänt

I alla former av projekt är det viktigt att miljökrav följs och att livscykelperspektivet och bevarandet av naturkvalitéer efterlevs.

Fastighets- och gatukontoret arbetar med att ta fram riktlinjer för mer miljövänliga upphandlingar. Genom att informera sig om olika material och produkters miljöbelastning är det lätttare att planera för mer ekologiskt hållbara miljöer.

Rödgrönlista

Som stöd vid materialval finns fastighets- och gatukontorets rödgröna lista. Rödlistan redovisar material och produkter som inte ska användas i nya projekt.Grönlistan visar exempel på bra miljöval.

Krav

Bevara fintliga naturkvalitéer

Vid projektering ska man sträva efter att bevara befintliga naturkvalitéer, både med hänsyn till estetik och miljö.

Platsens egna förutsättningar ska tas tillvara för att skapa nya miljövärden vid ombyggnad, t.ex. lokalt omhändertagande av dagvatten.

Livscykelperspektiv vid material- och produktval

När tekniska beskrivningar tas fram ska projektören välja material och produkter med hänsyn till deras miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv.

Några exempel är att välja material som utvinns i närområdet för att minimera transporter och att välja återvunna produkter.

Vid projektering ska hänsyn även tas till anläggningens hela livscykel som inbegriper underhåll och skötsel av beläggningar och planteringar.

Krossad betong

För användning av krossad betong ska Allmän teknisk beskrivning Krossad betong i vägkonstruktioner följas.

Kontaktinformation

sv