Sundspromenaden (Västra Hamnen)

Sundspromenadens bad avgränsas av trädäcket utmed promenaden

På plats finns breda i betongtrappor som leder ner till träbryggor i vattenhöjd. Härifrån tar du dig enkelt ned och upp i havet, med hjälp av badstegar. Tänk på att vattnet är djupt här.

Närmaste toalett ligger intill gräsytorna som finns i den angränsande Daniaparken.

Aktuell information om badtemperatur och vattenkvalitet.

Bra vattenkvalitet på Sundspromenaden

Vattenkvaliteten på Sundspromenaden är nästan alltid bra, men vid några enstaka tillfällen har prover visat att vattenkvaliteten inte har varit tillfredställande. Detta beror på för höga halter av bakterierna e.coli eller intestinala enterokocker. Bakterier som indikerar att vattnet inte är helt rent.

 

Information på plats när vattnet är dåligt

När prover visar att vattnet är otjänligt, alltså dåligt, avråder vi från bad. Vi sätter upp skyltar och flaggar med svart flagg. Vi tar prover på vattnet varannan vecka. Det tar vanligtvis 3-4 dagar mellan att provet tas och resultatet kommer in, detta beror på analysmetoden och är tyvärr inget vi kan påverka. Det betyder tyvärr att vi först i efterhand får reda på om vattnet har en förhöjd bakteriehalt. Vi jobbar nu intensivt med att förstå orsakerna till de ibland förhöjda bakteriehalterna. Detta för att vi snarast möjligt ska kunna åtgärda källorna eller kunna veta i förhand när vattenkvaliteten försämras. Läs gärna mer om hur vi jobbar med provtagning här.

 

Vad beror bakterierna på?

Malmö stad jobbar tillsammans med VA Syd för att utreda varför badvattnet ibland har försämrad vattenkvalitet. Badplatserna i Västra Hamnen är mycket stadsnära, vilket betyder att de påverkas av stadens miljö mer än våra andra badplatser och detta är en utmaning för vattenkvaliteten. Vi undersöker hur, och om, saker som kraftiga regn, med avspolning av alla hårdgjorda ytor, dagvattenhantering och bräddningar i kanalen påverkar vattenkvaliteten i Västra Hamnen. Andra orsaker skulle kunna vara sediment från havsbotten som rörs upp, eventuella felkopplingar på ledningsnätet eller utsläpp från fartyg.

 

Bad sker alltid under eget ansvar

Bad sker alltid under eget ansvar och du ska alltid kolla på skyltar och informations på plats vid badplatserna. Vill du veta mer om vattenkvalitet och otjänligt vatten läs på Havs och vatten myndigheten.

 

Åtgärder för renare badvatten

Malmö ska ha bra badplatser med rent vatten, vi lägger därför mycket kraft på att våra badplatser har bra vattenkvalitet. Malmö stad ingår i samarbetsprojektet Urbana Bad tillsammans med Helsingborgs stad och Va Syd där vi letar orsaker till problemet och tar fram lösningar. I projektet forskar vi även långsiktigt på vattenkvalitet och otjänlighet.

Senast ändrad: 2019-06-26 13:59