$left
$middle

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC)

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) tillhör Malmö Stadsarkiv, kulturförvaltningen, Malmö stad och har ett kommunövergripande uppdrag och samordningsansvar rörande den nationella minoriteten romer i Malmö. Centret arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället.

Centret har utvecklat ett unikt koncept för att implementera den romska minoritetens mänskliga rättigheter på kommunal nivå. Arbetet sker på individuell, strukturell och diskursiv nivå och riktar sig i lika stor utsträckning till den romska befolkningen som till majoritetssamhället.

Centret erbjuder råd och stöd till Malmöbor på romani chib genom sitt medborgarkontor och som resurspersoner inom individärenden, men har ingen myndighetsutövning. RIKC utbildar kommunens anställda och arrangerar konferenser, seminarier och möten med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer.

Tillsammans med andra verksamheter i Malmö utvecklar RIKC samarbetsformer för att öka kunskapen kring minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor idag. Genom sitt arbete bygger centret en kunskapsbank för arbete med nationella minoritetsrättigheter.

Om RIKC

En av grundprinciperna i RIKC:s arbete är att genom centrets förhållningssätt få romer att känna sig erkända av, delaktiga i och ansvariga för samhället.

Råd och stöd

RIKC erbjuder Malmös medborgare råd, stöd och vägledning på romani chib.

Rapporter, studier och styrdokument

RIKC samarbetar bland annat med kommuner, statliga instanser och internationella granskningsorgan för att delge centrets erfarenheter och inblick i romska frågor.

Lagar och konventioner

RIKC arbetar i enlighet med bland annat svensk minoritetslagstiftning och internationella konventioner.

Kontakta oss på RIKC

Om du har en allmän fråga eller inte vet vem du ska kontakta kan du mejla rikc@malmo.se.

Du hittar oss på Norrtäljegatan 6 i Malmö. Varmt välkommen med frågor, idéer och tankar.

Mujo Halilovic

Mujo Halilovic
Verksamhetschef
mujo.halilovic@malmo.se
040-34 60 12
0709-69 21 86

Mujo Halilovic

Diana Bogelund
Samhällsvägledare diana.bogelund@malmo.se
040-34 60 22
0738-52 60 30

Mujo Halilovic

Julia Sällström
Planeringssekreterare
julia.sallstrom@malmo.se
0709-71 97 57

Mujo Halilovic

Robert Vävström
Samhällsvägledare
robert.vavstrom@malmo.se
040-34 60 23
0766-32 49 76

Mujo Halilovic

Milan Verson
Samhällsvägledare
milan.verson@malmo.se
0708-48 03 35

Mujo Halilovic

Sandy Lindkvist
Projektassistent sandy.lindkvist@malmo.se

Mujo Halilovic

Olga Friberg Jonsson
Planeringssekreterare
olga.fribergjonsson@malmo.se
0704-28 34 08

Porträtt av Ajin Verner Carlsson

Ajin Verner Carlsson
Planeringssekretare
ajin.verner-carlsson@malmo.se
0721-557521

Kontaktinformation och länkar

sv