$left
$middle

Rapporter, studier och styrdokument

RIKC samarbetar med kommuner, statliga instanser och internationella granskningsorgan för att delge centrets erfarenheter i romska frågor.

Centret kvalitetsgranskar även rapporter, studier och utbildningsmaterial och har varit delaktiga i genomförandet av flera rapporter och kartläggningar om det romska.

Här nedan finns ett urval av rapporter, studier och utbildningsmaterial.

Kontakta gärna RIKC för att ta del av fler studier och rapporter.

Malmömodellen

Artikel i Socialmedicinsk tidskrift av RIKC:s enhetschef om Malmömodellen som centret arbetar utefter.

Nationella rapporter, studier och styrdokument

Här nedan följer ett urval av rapporter som berör frågor om den nationella minoriteten romer och som RIKC antingen varit delaktiga i, eller jobbar utifrån.

Regeringskansliet

Utredningar från kulturdepartementet om en stärkt minoritetspolitik som föreslår flera åtgärder för kommuner och landsting i sitt minoritetspolitiska arbete, kraftsamling i arbetet mot antiziganism samt vitbok över övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet.

Även en modell för en strategi som ska säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige, från delegationen för romska frågor.

Länsstyrelsen Stockholm

Rapport som beskriver situationen för romer när det gäller utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet i fem kommuner.

Socialstyrelsen

Rapport om socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens upprättande av en plan som genom samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolk kan förbättra förutsättningarna för gruppernas hälsosituation. Rapport från 2014.

Diskrimineringsombudsmannen

Rapport från 2012 om diskriminering, bemötande och tillgång till vård.

Skolverket

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering.

Göteborgs stad

Förstudie från 2014 om förutsättningarna för hur ett romskt informations- och kunskapscenter kan etableras i Göteborgsregionen.

Forum för levande historia

Rapport som visar att romer tvingas dölja sin tillhörighet och sina barns ursprung i rädsla för diskriminering.

Internationella rapporter, studier och styrdokument

Granskningsrapporter från Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) i Sverige där RIKC:s arbete omnämns. Rapporter från 1999–2018, på engelska.

Kontakta oss

Romskt informations- och kunskapscenter

Postadress:
Romskt informations- och kunskapscenter Norrtäljegatan 6 214 29 Malmö
Besöksadress:
Norrtäljegatan 6
Besökstider:
Vardagar 10.00–14.00
sv