Regler för Malmö stads förskoleverksamhet

Enligt beslut i förskolenämnden 2016-02-03.
Ärendenummer FSKF-2015-7898.

Reglerna grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (SKOLFS 1998:16, Lpfö reviderad 2010).

Verksamheterna bedrivs i form av förskola, annan pedagogisk verksamhet samt allmän förskola (för barn från och med höstterminen det år de fyller tre år)

I reglerna används begreppen förskola, pedagogisk omsorg samt förskoleverksamhet. Begreppet förskoleverksamhet avser både förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-04-20 09:07