Regler för Malmö stads förskoleverksamhet

Enligt beslut i förskolenämnden 2016-02-03.
Ärendenummer FSKF-2015-7898.

Reglerna grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (SKOLFS 1998:16, Lpfö reviderad 2010).

Verksamheterna bedrivs i form av förskola, annan pedagogisk verksamhet samt allmän förskola (för barn från och med höstterminen det år de fyller tre år)

I reglerna används begreppen förskola, pedagogisk omsorg samt förskoleverksamhet. Begreppet förskoleverksamhet avser både förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Senast ändrad: 2016-04-20 09:07