Föräldraledig, studerande, arbetssökande eller sjukskriven

Hur många timmar i förskolan som du har rätt till beror bland annat på om du är föräldraledig, studerande eller arbetssökande. Är du sjukskriven görs en individuell bedömning.

Föräldraledig

Om du är föräldraledig med barnets syskon har barnet rätt till 30 timmar per vecka i förskola eller familjedaghem de första två månaderna och därefter 15 timmar per vecka. Hur de 15 timmarna fördelas över veckan ser olika ut på olika förskolor. Detta beslutar rektorn om utifrån hur verksamheten ser ut.

Barn till föräldralediga har också rätt till allmän, avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan under grundskolans terminstid från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. 

Om du studerar under föräldraledigheten

Om du studerar under föräldraledigheten och din studietid överstiger 15 timmar ska du lämna in anmälan om förändrad vistelsetid. Du har då rätt till de timmar i förskola eller familjedaghem du behöver för att utföra dina studier inklusive restid.

Om du arbetar under föräldraledigheten

Du som vårdnadshavare väljer om du antingen är föräldraledig eller arbetande – du kan inte välja att vara både och.

Om du väljer att vara arbetande har barnet rätt till förskola de timmar som du arbetar. Arbetar du då exempelvis 10 timmar per vecka och är föräldraledig resten av tiden så får barnet endast vara på förskolan under de 10 timmarna du arbetar.

Studerande

Ditt barn har rätt till förskola eller familjedaghem under den tiden på dagen som du studerar inklusive restiden till och från studier.

Arbetssökande

Om du är aktivt arbetssökande har barnet rätt till 30 timmar per vecka i förskola eller familjedaghem.

Om du får sjukpenning/föräldrapenning före förlossningen av syskon

Kontakta biträdande rektor på förskolan för att göra en individuell bedömning av antal timmar barnet ska vara på förskolan. Barnet har dock kvar sin heltidsplats på förskolan fram till att syskonet föds.

Sjukskrivning eller speciella omständigheter

Om ditt barn har speciella behov på grund av familjens situation eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan detta påverka antalet timmar i förskolan.

Kontakta biträdande rektor på förskolan och prata om ditt barns specifika behov.