$left
$middle

Regler för plats på förskola

Malmö stad strävar efter att alla barn ska få så likvärdiga förskoleplatser som möjligt – både sett till geografiskt avstånd från hemmet och med hänsyn till barngruppernas sammansättning.

Platsgaranti

Ditt barn har enligt skollagen rätt till en förskoleplats senast fyra månader efter att ansökan har kommit in till Malmö stad. Det innebär att:

  • om du ansökt om plats till ett specifikt datum som ligger längre fram i tiden än fyra månader så är du garanterad plats just det datumet.
  • om du angett en startperiod som ligger längre fram i tiden än fyra månader i ansökan är du garanterad plats någon av dagarna i startperioden (tidigast första dagen).

Platsgaranti gäller inte för barn som redan har en plats i kommunal förskola och som exempelvis vill byta förskola.

Principen om likvärdig placering

Förskoleförvaltningen behöver använda alla tillgängliga platser för att möta dagens behov. Vid fördelning av platser i kommunal förskoleverksamhet ska förvaltningen, med hänsyn för barngruppernas storlek och ålderssammansättning på respektive enhet, sträva efter att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt över staden. Förvaltningen ska dessutom arbeta aktivt för att motverka geografisk obalans avseende tillgång och efterfrågan på förskoleplatser.

Prioriteringsordning vid fördelning av plats

Platser fördelas löpande under året. Vilken plats varje barn får beror på hur många som samtidigt söker plats, samt hur platstillgången ser ut i staden vid den aktuella tidsperioden. Utefter de aktuella förutsättningarna erbjuds plats så nära hemmet som möjligt.

Varje ledig plats tillsätts enligt följande prioriteringsordning:

Din ansökan är fortfarande aktuell om du i väntan på en ordinarie plats

  • tar en plats på en fristående förskola
  • tar en plats hos en privat dagbarnvårdare
  • tillfälligt tar plats i en annan kommun.

Kontakta oss

sv