$left
$middle

Regler för plats på förskola

Malmö stad strävar efter att alla barn ska få så likvärdiga förskoleplatser som möjligt – både sett till geografiskt avstånd från hemmet och med hänsyn till barngruppernas sammansättning.

Platsgaranti

Ditt barn har enligt skollagen rätt till en förskoleplats senast fyra månader efter att ansökan har kommit in till Malmö stad. Det innebär att:

 • Om du ansökt om plats till ett specifikt datum som ligger längre fram i tiden än fyra månader så är du garanterad plats just det datumet.
 • Om du angett en startperiod som ligger längre fram i tiden än fyra månader i ansökan är du garanterad plats någon av dagarna i startperioden (tidigast första dagen).

Platsgaranti gäller inte för barn som redan har en plats i kommunal förskola och som exempelvis vill byta förskola.

Vem har rätt till plats?

Som utgångspunkt har barn rätt till plats i förskola från och med dagen de fyller 1 år tills att de börjar förskoleklass. För att ha rätt till plats krävs att något av nedanstående kriterier uppfylls:

 • Barnets vårdnadshavare eller föräldrar arbetar eller studerar.
 • Barnet har ett eget behov av förskola utifrån familjens situation.
 • Barnets vårdnadshavare eller föräldrar är föräldralediga eller aktivt arbetssökande.
 • Barnet har fysiska, psykiska eller andra skäl och behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
 • Barnet omfattas av kriterierna för avgiftsfri allmän förskola.

Rätt till förskoleplats kan också gälla barn som

 • är asylsökande
 • har tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • har föräldrar som studerar eller arbetar enligt EU-rätten, EES-avtalet eller avtalet om fri rörlighet för personer
 • vistas i Sverige utan tillstånd.

Principen om likvärdig placering

Förskoleförvaltningen behöver använda alla tillgängliga platser för att möta dagens behov. Vid fördelning av platser i kommunal förskoleverksamhet ska förvaltningen, med hänsyn för barngruppernas storlek och ålderssammansättning på respektive enhet, sträva efter att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt över staden. Förvaltningen ska dessutom arbeta aktivt för att motverka geografisk obalans avseende tillgång och efterfrågan på förskoleplatser.

Prioriteringsordning vid fördelning av plats

Platser fördelas löpande under året. Vilken plats varje barn får beror på hur många som samtidigt söker plats, samt hur platstillgången ser ut i staden vid den aktuella tidsperioden. Utefter de aktuella förutsättningarna erbjuds plats så nära hemmet som möjligt.

Varje ledig plats tillsätts enligt följande prioriteringsordning.

Dessa barn ska efter individuell prövning skyndsamt erbjudas förskola enligt 8 kap. 7 § och 8 kap. 14 § 2 st skollagen.

Inom gruppen syskonförtur fördelas plats utifrån följande:

 1. Anmälningsdatum (det datum då Malmö stad tagit emot din ansökan om plats). Tidigare anmälningsdatum går före senare.
 2. Barnets ålder. Äldre barn går före yngre.

Inom gruppen Barn med platsgaranti finns ingen kronologisk kö. Förvaltningen behöver inför varje placeringstillfälle:

 1. Säkerställa att samtliga barn får erbjudande om plats inom platsgarantin.
 2. Sträva efter likvärdiga placeringar för samtliga barn.
  Om möjligt tas hänsyn till vårdnadshavares önskemål om förskola.

Vid byte mellan förskolor fördelas platser enligt följande:

 1. Avstånd mellan folkbokföringsadress och aktuell förskoleplacering. Längre avstånd går före kortare.
 2. Anmälningsdatum (det datum då Malmö stad tagit emot din ansökan om plats). Tidigare anmälningsdatum går före senare.

I de fall byte inte kan erbjudas till sökta förskoleenheter kan byte istället erbjudas till en annan förskoleenhet i samma geografiska område.

Barn som ska erbjudas avgiftsfri allmän förskola likställs med barn med platsgaranti.

Om du väntar på att få plats

Din ansökan är fortfarande aktuell om du i väntan på en ordinarie plats

 • tar en plats på en fristående förskola
 • tar en plats hos en privat dagbarnvårdare
 • tillfälligt tar plats i en annan kommun.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv