$left
$middle

Regler för plats på förskola

Malmö stad strävar efter att alla barn ska få så likvärdiga förskoleplatser som möjligt – både sett till geografiskt avstånd från hemmet och med hänsyn till barngruppernas sammansättning.

Platsgaranti

Ditt barn har enligt skollagen rätt till en förskoleplats senast fyra månader efter att anmälan har kommit in. Om du ansöker om en plats tidigare än fyra månader kommer du att få en plats senast på ditt garantidatum* någonstans i Malmö stad.

*Garantidatum är vanligtvis sista dagen på fyramånadersperioden efter att ansökan om plats har kommit in till Malmö stad. Ansöker du om plats till ett datum som ligger längre fram i tiden än fyra månader blir ditt garantidatum i stället

  • det enskilda datum du önskar alternativt
  • första datumet på startperioden som du önskar i din ansökan.

Plats erbjuds i dessa fall tidigast till ditt garantidatum, och garanterat på något datum inom den period som du angett på din ansökan.

Platsgaranti gäller inte för barn som redan har en plats i kommunal förskola och som exempelvis vill byta förskola.

Principen om likvärdig placering

Förskoleförvaltningen behöver använda alla tillgängliga platser för att möta dagens behov. Vi strävar efter att ge så likvärdiga förskoleplatser som möjligt när det kommer till avstånd för alla barn i Malmö. Därmed finns det inget kösystem i den meningen utan vi fördelar platserna så jämlikt som möjligt utifrån ett helhetsperspektiv.

Prioriteringsordning vid fördelning av förskoleplatser

  1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
  2. Syskonförtur: barn med platsgaranti som har syskon som redan har plats i verksamheten.
  3. Övriga barn erbjuds plats så nära hemmet det går. Med utgångspunkt att det ska vara så lika avstånd som möjligt för alla barn i Malmö. Hänsyn tas om möjligt till vårdnadshavares önskemål.
  4. Byten mellan två kommunala förskolor prioriteras endast inför augusti/september. Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. I andra hand är det ditt anmälningsdatum* som styr när du kan få möjlighet att byta förskola.

*Anmälningsdatum är det datum då Malmö stad tagit emot din ansökan om plats.

Din ansökan är fortfarande aktuell om du i väntan på en ordinarie plats

  • tar en plats på en fristående förskola
  • tar en plats hos en privat dagbarnvårdare
  • tillfälligt tar plats i en annan kommun.
sv