Befolkning

Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år.

I Malmö bor människor från 183 olika länder.

Invånare i Malmö till och med 31 december 2021
351 749

Befolkningstillväxt

I Malmö bor 351 749 invånare (31 december 2021). Det är Sveriges snabbast växande storstad. Under 2021 ökade befolkningen med 3 800 nya Malmöbor (1,1 %). Höga födelsetal står för större delen av ökningen. Malmö stod för drygt 36 procent av befolkningsökningen i Skåne 1990-2021.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

4 000
ungefärlig årlig ökning.

Åldersstruktur

Malmö har en ung befolkning. Knappt hälften av Malmöborna är under 35 år (48%). 21 procent är under 18 år och 19 procent är mellan 25-34 år. Under 2021 föddes 4 894 barn i Malmö.

48%
är under 35 år

Flyttmönster

Det flyttar människor både till och från Malmö i alla åldrar. Storstäder har ett tydligt flyttmönster mot resten av landet där flyttströmmarna är olika stora för olika åldrar. Den största inflyttningen sker i åldrarna 20-25 år. Den största nettoutflyttningen görs av personer i 30–45-årsåldern (barnfamiljer). De bosätter sig ofta i pendlingsnära kommuner. Deras barn flyttar ofta tillbaka till Malmö när de blir äldre. Det inrikes flyttmönstret i Malmö skiljer sig inte mycket från de andra storstäderna, Göteborg och Stockholm.

Största inflyttningen görs i åldrarna
20-25 år

Befolkningsursprung

I Malmö bor människor från 183 olika länder (2021). Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Andelen utrikes födda har ökat i riket som helhet. Det bor fler utrikes födda i storstäderna jämfört med riket. Omkring en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg är födda i utlandet.

183
nationaliteter

Befolkningsprognos

Malmö stad tar varje år fram en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden. Den är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid. 2022 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med drygt 47 000 nya invånare fram till år 2032.

Läs mer malmo.se/redovisningar

Förväntad befolkningsökning 2022
4 100

De vanligaste födelseländerna

I Malmö bor människor från 183 olika länder. Bland dem som är födda utanför Sverige är Irak det vanligaste födelselandet. År 2021 var 11 675 Malmöbor födda i Irak.

Andra vanliga födelseländer i Malmö är Syrien (8 669), Danmark (7 485), Jugoslavien (7 257), Polen (6 619)
och Bosnien-Hercegovina (6 374). Ungefär lika många
är födda i Afghanistan, Libanon och Iran, mellan
4 000 - 5 000 personer per land.

Födelseland avser normalt det statsrättsliga förhållandet som gällde vid födelsetidpunkten, men uppgiften kan ha ändrats i efterhand om humanitära skäl åberopats.

11 675
personer med födelseland Irak
sv