Befolkning

Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år.

I Malmö bor människor från 184 olika länder.

Invånare i Malmö till och med 31 december 2019
344 166

Befolkningstillväxt

I Malmö bor 344 166 invånare (31 december 2019). Det är Sveriges snabbast växande storstad. Under 2019 ökade befolkningen med 4 853 nya Malmöbor (1,4 %). Höga födelsetal och invandring står för större delen av ökningen. Malmö stod för drygt 37 procent av befolkningsökningen i Skåne 1990-2019.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

5 000
ungefärlig årlig ökning.

Åldersstruktur

Malmö har en ung befolkning. Knappt hälften av Malmöborna är under 35 år (49%). 20 procent är under 18 år och 20 procent är mellan 25-34 år. Under 2019 föddes 5 007 barn i Malmö.

49%
är under 35 år

Flyttmönster

Det flyttar människor både till och från Malmö i alla åldrar. Storstäder har ett tydligt flyttmönster mot resten av landet där flyttströmmarna är olika stora för olika åldrar. Den största inflyttningen sker i åldrarna 20-25 år. Den största nettoutflyttningen görs av personer i 30–45-årsåldern (barnfamiljer). De bosätter sig ofta i pendlingsnära kommuner. Deras barn flyttar ofta tillbaka till Malmö när de blir äldre. Det inrikes flyttmönstret i Malmö skiljer sig inte mycket från de andra storstäderna, Göteborg och Stockholm.

Största inflyttningen görs i åldrarna
20-25 år

Befolkningsursprung

I Malmö bor människor från 184 olika länder (2019). Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Andelen utrikes födda har ökat i riket som helhet. Det bor fler utrikes födda i storstäderna jämfört med riket. Omkring en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg är födda i utlandet.

184
nationaliteter

Befolkningsprognos

Malmö stad tar varje år fram en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden. Den är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid. 2020 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med drygt 50 000 nya invånare fram till år 2030.

Läs mer malmo.se/redovisningar

Förväntad befolkningsökning 2020
4 000

De vanligaste födelseländerna

I Malmö bor människor från 184 olika länder. Den största gruppen kommer från Irak. 2019 var det 11 799 irakier som bodde i Malmö.

Andra vanliga födelseländer i Malmö är Syrien (7 970), Jugoslavien (7 564), Danmark (7 384), Polen (6 840) och Bosnien-Hercegovina (6 425). Personer födda i Libanon, Afghanistan och Iran ligger ungefär på 4 000 personer vardera.

Födelseland avser normalt det statsrättsliga förhållandet som gällde vid födelsetidpunkten, men uppgiften kan ha ändrats i efterhand om humanitära skäl åberopats.

11 799
personer med födelseland Irak