Befolkning

Malmö är Sveriges tredje största stad och är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år.

I Malmö bor människor från 186 olika länder.

Invånare i Malmö till och med 30 september 2019
343 650

Befolkningstillväxt

I Malmö bor 343 650 invånare (30 september 2019). Det är Sveriges snabbast växande storstad. Under 2018 ökade befolkningen med 5 680 nya Malmöbor (1,7 %). Höga födelsetal och invandring står för större delen av ökningen. Malmö stod för drygt 37 procent av befolkningsökningen i Skåne 1990-2018.

Läs mer: malmo.se/redovisningar

5 000
ungefärlig årlig ökning.

Åldersstruktur

Malmö har en ung befolkning. Knappt hälften av Malmöborna är under 35 år (49%). 20 procent är under 18 år och 20 procent är mellan 25-34 år. Under 2018 föddes 4 973 barn i Malmö.

49%
är under 35 år

Flyttmönster

Det flyttar människor både till och från Malmö i alla åldrar. Storstäder har ett tydligt flyttmönster mot resten av landet där flyttströmmarna är olika stora för olika åldrar. Den största inflyttningen sker i åldrarna 20-25 år. Den största nettoutflyttningen görs av personer i 30–45-årsåldern (barnfamiljer). De bosätter sig ofta i pendlingsnära kommuner. Deras barn flyttar ofta tillbaka till Malmö när de blir äldre. Det inrikes flyttmönstret i Malmö skiljer sig inte mycket från de andra storstäderna, Göteborg och Stockholm.

Största inflyttningen görs i åldrarna
20-25 år

Befolkningsursprung

I Malmö bor människor från 186 olika länder (2018). Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet. Andelen utrikes födda har ökat i riket som helhet. Det bor fler utrikes födda i storstäderna jämfört med riket. Omkring en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg är födda i utlandet.

186
nationaliteter

Befolkningsprognos

Malmö stad tar varje år fram en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden. Den är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid. 2019 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med drygt 50 000 nya invånare fram till år 2029.

Läs mer malmo.se/redovisningar

Förväntad befolkningsökning 2019
5 000

De vanligaste födelseländerna

I Malmö bor människor från 186 olika länder. Den största gruppen kommer från Irak. 2018 var det 11 790 irakier som bodde i Malmö.

Andra vanliga födelseländer i Malmö är Jugoslavien (7 721), Danmark (7 446), Syrien 7 440), Polen (6 912) och Bosnien-Hercegovina (6 403). Personer födda i Libanon, Iran, Afghanistan ligger ungefär på 4 000 personer vardera.

11 790
personer med födelseland Irak