Migration från utlandet

Människor migrerar till Malmö från utlandet av olika skäl. För att studera, arbeta, söka skydd eller för att återförenas med anhöriga.

Malmös mottagande av nyanlända

Personer som beviljats uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller deras anhöriga, har varierat under årens gång. Stockholm och Göteborg tar emot fler personer än Malmö. Dock är Malmö den storstadskommun som de senaste åren tagit emot flest personer i förhållande till folkmängden.

År 2019 var det totala mottagandet i Malmö 989 personer, vilket motsvarar nästan 3 personer per 1 000 invånare. (2018: 1 488 och 2017: 2 443).

Genom åren har Malmös största grupper i mottagandet varit de som beviljats uppehållstillstånd efter att ha bott i eget boende under asylprocessen och de som anlänt som anhöriga.

totala mottagandet i Malmö under 2019
989

Mottagande enligt bosättningslagen

Under 2019 tog Malmö emot 43 personer enligt bosättningslagen, varav 27 kvotflyktingar. Bosättningslagen infördes mars 2016 och syftar till att jämt fördela nyanlända med uppehållstillstånd till Sveriges kommuner. I mottagandet för dessa personer ingår även ett kommunalt ansvar att ordna bostad. Med hänsyn till Malmös stora mottagande av andra grupper har staden fått kommuntal 0 år 2020, vilket innebär att inga personer kommer mottas enligt bosättningslagen under året.

43
personer mottagna enligt bosättningslagen 2019

Eget boende (EBO)

Den 1 januari 2020 fanns det 1 436 asylsökande som bodde i eget boende i Malmö. 34 procent befinner sig asylansökningsprocessen, 48 procent har fått avslag eller befinner sig i en överklagandeprocess och 19 procent är ensamkommande barn eller personer som har fått uppehållstillstånd men ännu inte skrivits ut från Migrationsverket.

1 436
asylsökande i eget boende (EBO)

Ensamkommande barn

Malmö är både en så kallad ankomstkommun och anvisningskommun. Kommunen har dels ett ansvar för ensamkommande barn som sökt asyl och väntar på att bli anvisade till en kommun, dels ansvar för ensamkommande barn som anvisas till Malmö och väntar på besked om uppehållstillstånd och de barn som sedan får uppehållstillstånd.

Under 2019 har 257 ensamkommande barn kom till Malmö och befunnit sig i staden i väntan på anvisning. 43 barn har anvisats till Malmö. I januari 2020 hade Malmö stad ansvar för totalt 247 ensamkommande barn, varav de flesta (204) redan har ett uppehållstillstånd.

43
ensamkommande barn anvisade till Malmö 2019

Arbete och studier

Människor som själva och med anhöriga flyttar till Malmö för att arbeta och studera ingår i migrationen från utlandet. Inom EU/EES-området behövs inga särskilda tillstånd för detta, men för medborgare från länder utanför den regionen behövs särskilt uppehållstillstånd. Under 2019 tog Malmö emot totalt 1 723 personer från länder utanför EU/EES-området med upphållstillstånd kopplat till arbete och studier. 1 144 personer som arbetskraftsinvandrat, varav 468 anhöriga. 579 personer fick uppehållstillstånd kopplat till studier, varav 190 anhöriga.

1 723
uppehållstillstånd kopplat till arbete och studier i Malmö 2019