Migration från utlandet

Människor migrerar till Malmö från utlandet av olika skäl. För att studera, arbeta, söka skydd eller för att återförenas med anhöriga.

Malmös mottagande av nyanlända

Mottagandet av nyanlända, det vill säga personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller deras anhöriga, har varierat under årens gång. Stockholm och Göteborg tar generellt emot fler personer än Malmö. I förhållande till sin folkmängd tog Malmö emot färre personer än Göteborg och ungefär lika många som Stockholm under 2022, liksom de närmast föregående åren.

År 2022 tog Malmö emot totalt 304 personer, vilket motsvarar cirka 0,9 personer per 1 000 invånare. (2021:252, 2020:403 och 2019:989 personer).

De största grupperna i Malmös kommunmottagande är, liksom under tidigare år, de som har beviljats uppehållstillstånd efter att ha bott i eget boende under asylprocessen och de som har anlänt som anhöriga.

totala mottagandet i Malmö under 2022
304

Mottagande enligt bosättningslagen

Under 2022 tog Malmö emot 74 personer enligt bosättningslagen. Bosättningslagen infördes mars 2016 och syftar till att jämt fördela nyanlända med uppehållstillstånd till Sveriges kommuner. I mottagandet för dessa personer ingår även ett kommunalt ansvar att ordna bostad. År 2023 kommer Malmö inte att få några anvisningar enligt bosättningslagen.

74
personer mottagna enligt bosättningslagen 2022

Asylsökande

Den 1 januari 2023 fanns 1 807 personer i Malmö som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. 834 av dessa personer var asylsökande och 973 hade tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 412 var barn under 18 år.

Den stora majoriteten av de inskrivna, 1 330 personer (74 procent), bodde i så kallat eget boende (EBO). Andelen i EBO skiljer sig dock stort mellan asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Av de asylsökande bodde nio av tio i EBO. Av de inskrivna enligt massflyktsdirektivet bodde sex av tio i EBO, medan en tredjedel bodde i de bostäder som tillhandahålls av Malmö stad.

834
asylsökande i eget boende (EBO)

Ensamkommande barn

Malmö är både en ankomstkommun och anvisningskommun för ensamkommande barn. Detta innebär att kommunen dels har ansvar för ensamkommande barn som har sökt asyl och väntar på att bli anvisade till en kommun, dels har ansvar för ensamkommande barn som anvisas till Malmö i väntan på besked om uppehållstillstånd och de av dessa barn som sedan får uppehållstillstånd.

Under 2022 kom 184 ensamkommande barn Malmö som asylsökande och befann sig i transit i staden i väntan på kommunanvisning. Dessutom sökte 165 ensamkommande barn tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och befann sig i transit i staden. Totalt 26 ensamkommande barn anvisades till kommunen och 26 beviljades uppehållstillstånd.

I slutet av februari 2023 hade Malmö stad ansvar för totalt 93 ensamkommande barn, varav de flesta (77 barn) redan hade ett uppehållstillstånd.

26
ensamkommande barn anvisade till Malmö 2022

Arbete och studier

Människor som själva och med anhöriga flyttar till Malmö för att arbeta och studera ingår i migrationen från utlandet. Inom EU/EES-området behövs inga särskilda tillstånd för detta, men för medborgare från länder utanför EU/EES behövs särskilt uppehållstillstånd.

Under 2022 flyttade 6 532 personer till Malmö från utlandet. SCB har i skrivande stund inte tillgängliggjort information om dessa personers födelseländer. 1 388 personer, varav 622 anhöriga, beviljades uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. 626 personer, varav 215 anhöriga, fick uppehållstillstånd kopplat till studier.

1 388
uppehållstillstånd kopplat till arbete och studier i Malmö 2022

Nyanlända i Malmö stad

Nyanlända barn mellan tre och fem år kommer att erbjudas plats i Malmös förskolor oavsett om föräldrarna har ansökt eller ej från och med hösten 2023.

Sedan pandemins slut har grundskolorna i Malmö successivt tagit emot fler nyanlända barn. År 2022 togs 857 barn emot till grundsärskola och grundskola. 153 av dessa barn hade flytt från kriget i Ukraina. Detta kan jämföras med år 2021, då 719 nyanlända skolbarn togs emot, och 2020, då antalet var 610.

Lägre invandring har lett till färre sökande till gymnasiets språkintroduktionsprogram och till sfi.

Sedan augusti 2022 har kommunerna skyldighet att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för vuxna nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och som på grund av kort utbildningsbakgrund inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

257 personer ingick i etableringsprogrammet i Malmö i januari 2023.

257
personer ingick i etableringsprogrammet i januari 2023
sv