Migration från utlandet

Människor migrerar till Malmö från utlandet av olika skäl. För att studera, arbeta, söka skydd eller för att återförenas med anhöriga.

Malmös mottagande av nyanlända

Mottagandet av nyanlända, det vill säga personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller deras anhöriga, har varierat under årens gång. Stockholm och Göteborg tar generellt emot fler personer än Malmö. Malmö är dock den storstadskommun som under de senaste åren har tagit emot flest personer i förhållande till sin folkmängd.

År 2021 tog Malmö emot totalt 252 personer, vilket motsvarar cirka 0,7 personer per 1 000 invånare. (2020: 403 och 2019: 989 personer).

De största grupperna i Malmös kommunmottagande är, liksom under tidigare år, de som har beviljats uppehållstillstånd efter att ha bott i eget boende under asylprocessen och de som har anlänt som anhöriga.

totala mottagandet i Malmö under 2021
252

Mottagande enligt bosättningslagen

Under 2021 tog Malmö emot elva personer enligt bosättningslagen. Bosättningslagen infördes mars 2016 och syftar till att jämt fördela nyanlända med uppehållstillstånd till Sveriges kommuner. I mottagandet för dessa personer ingår även ett kommunalt ansvar att ordna bostad. Malmös kommuntal för 2022 är 86, vilket innebär att 86 personer kommer att mottas enligt bosättningslagen under året.

11
personer mottagna enligt bosättningslagen 2021

Asylsökande

Den 1 januari 2022 fanns 965 personer i Malmö som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Den stora majoriteten, 844 personer (87 procent), bodde i så kallat eget boende (EBO). 232 var barn under 18 år. 33 procent befinner sig i asylansökningsprocessen, 61 procent har fått avslag eller befinner sig i en överklagandeprocess och 6 procent är ensamkommande barn eller personer som har fått uppehållstillstånd men ännu inte skrivits ut från Migrationsverket.

Den stora flyktingvåg som har uppstått på grund av kriget i Ukraina påverkar även Malmö. Av de knappt
28 600 ukrainare som sökte asyl eller skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige mellan 24 februari och 5 april 2022 befann sig 913 i Malmö 5 april. 320 av dessa personer var 18 år eller yngre.

844
asylsökande i eget boende (EBO)

Ensamkommande barn

Malmö är både en ankomstkommun och anvisningskommun för ensamkommande barn. Detta innebär att kommunen dels har ansvar för ensamkommande barn som har sökt asyl och väntar på att bli anvisade till en kommun, dels har ansvar för ensamkommande barn som anvisas till Malmö i väntan på besked om uppehållstillstånd och de av dessa barn som sedan får uppehållstillstånd.

Under 2021 kom 139 ensamkommande barn till Malmö och befann sig i staden i väntan på anvisning. 17 barn anvisades till Malmö. I slutet av februari 2022 hade Malmö stad ansvar för totalt 147 ensamkommande barn, varav de flesta (117) redan hade ett uppehållstillstånd.

Situationen i Ukraina innebär att fler ensamkommande barn söker sig till Malmö. Mellan 24 februari och 6 april 2022 kom 109 ensamkommande barn till Malmö i transit. Av dessa har 74 anvisats till olika kommuner eller skrivits ut från Malmös transitverksamhet av annan anledning.

17
ensamkommande barn anvisade till Malmö 2021

Arbete och studier

Människor som själva och med anhöriga flyttar till Malmö för att arbeta och studera ingår i migrationen från utlandet. Inom EU/EES-området behövs inga särskilda tillstånd för detta, men för medborgare från länder utanför EU/EES behövs särskilt uppehållstillstånd. Under 2021 tog Malmö emot totalt
1 867 personer från länder utanför EU/EES-området med uppehållstillstånd kopplat till arbete eller studier.
1 249 personer, varav 572 anhöriga, beviljades uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. 618 personer, varav 188 anhöriga, fick uppehållstillstånd kopplat till studier.

1 867
uppehållstillstånd kopplat till arbete och studier i Malmö 2021
sv