Vård och omsorg

Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen har ansvar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad. Vanligt förekommande insatser är hemtjänst, särskilt boende för äldre och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Uppgifterna är hämtade januari 2023.

Totalt antal biståndsbeslut under 2022
23 912

Antal brukare

I januari 2023 hade hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen totalt 9 996 brukare* , varav 9513 i kommunal regi och 483 i privat regi.

Under 2022 hade hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i genomsnitt totalt 9 909 brukare per månad, varav 9 423 i kommunal regi och 486 i privat regi.

*Inklusive brukare med endast trygghetslarm.

Totalt antal brukare
9 996

Antal medarbetare

Vården och omsorgen om äldre har behov av flera olika kompetenser och professioner. Av de totalt 5 406 månadsavlönade medarbetarna i januari 2023 är

  • 7,6 procent sjuksköterskor
  • 52,8 procent undersköterskor
  • 18,6 procent vårdbiträden
  • 2,2 procent biståndshandläggare
  • 2 procent arbetsterapeuter
  • 2 procent fysioterapeuter
  • 1,3 procent ledsagare/avlösare
Totalt antal månadsavlönade medarbetare
5 406

Särskilda boenden

Särskilt boende för äldre är ett boende som kommunen tillhandahåller för personer som har behov av vård, omsorg och stöd dygnet runt. Majoriteten av de som bor på särskilt boende har behov av omfattande stöd och hjälp, ofta flera gånger per dygn.

Malmö stad driver 38 särskilda boenden i egen regi, men upphandlar även vid behov platser på särskilda boenden i privat regi.

Antal platser på särskilda boenden i kommunal regi
1 482
varav 851 avsedda för personer med demenssjukdom

Hemtjänst

Hemtjänst är insatser som utförs i den enskildes egna bostad. Insatserna ges efter att kommunen bedömt att individen har ett behov av sådana insatser för att leva ett självständigt liv. Exempel på insatser är stöd med att städa eller handla eller personlig omvårdnad så som med att sköta sin hygien eller att förflytta sig.

Hemtjänsten i Malmö stad är uppdelad på sektioner som är ansvarig för brukare inom ett visst geografiskt område.

Totalt antal brukare (inkl. brukare med endast trygghetslarm)
7 843

Förebyggande insatser

Hälsofrämjande och förebyggande insatser är viktiga för att individer ska bibehålla sin hälsa. Malmö stad har 10 öppna mötesplatser som ger en möjlighet för människor att träffas och delta i olika hälsofrämjande aktiviteter.

Andra insatser som kan förebygga ohälsa hos enskilda är ledsagning där personer som har en funktionsnedsättning får stöd i att delta i samhällslivet samt avlösning som innebär att anhörig eller närstående kan får tid för att göra något egen aktivitet.

I januari 2023 hade Malmö stad i genomsnitt 663 brukare med insatsen ledsagning och 87 brukare med insatsen avlösning.

663
brukare med insatsen ledsagning

Dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom är en viktigt insats för att personer med demenssjukdom ska få stimulans och bibehålla fysiska och psykiska förmågor. Insatsen kan även i vissa fall fungera som avlastning för närstående.

I januari 2023 hade Malmö stad 10 dagverksamheter och 136 brukare som beviljats insatsen. Antalet brukare med beviljad dagverksamhet under 2022 var i genomsnitt 124 per månad.

Antal brukare med beviljad insats om dagverksamhet
136

Korttidsboenden och korttidsplatser

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för personer som har behov av vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. Personer som blir beviljade korttidsplats har ofta ett omfattande omvårdnadsbehov under stora delar av dygnet som inte går att tillgodose i den enskildes hem.

I januari 2023 har Malmö stad 4 korttidsboenden och 176 korttidsplatser som drivs i kommunal regi.

Antal korttidsplatser i kommunal regi
176
sv