$left
$middle

Ansökningsprocess för bullerskyddsbidrag

1. Ansökan

Ansökan ska ha kommit in den 30 september och avser bidrag för kommande år.

Ljudnivå vid fasad prioriteras först och sedan ljudnivå inomhus. Sökande som på grund av turordningen inte kan erbjudas bidrag det år de sökt prioriteras bland kommande års ansökningar.

2. Ljudmätningar

Malmö stad gör en beräkning av ljudnivån utomhus och bekostar tre mätningar:

 • en kvalificeringsmätning av fasadens dämpning innan åtgärd
 • en provmontagemätning
 • kontrollmätningar.

Vi rekommenderar att ni kontaktar hyresgästerna så ni vet att någon kan öppna vid mättillfällena. Om vi inte får tillgång till lägenheterna dras kostnaden för utebliven mätning av på ert slutliga bidrag.

Mätningarna bekostas genom reducerat bidrag eller fakturering

 • då gatukontorets ljudmätningskonsult inte har tillträde till lägenheter trots överenskommelse med fastighetsägaren eller dess ombud
 • vid upprepningar av ej godkända kontrollmätningar
 • då påbörjade åtgärder ej fullföljs.

3. Preliminärt beviljande

Om kriterierna är uppfyllda får du ett preliminärt beviljande. Du får information om hur många fönster på fastigheten som är bidragsberättigade samt en preliminär bidragssumma.

Hjälp av konsult

När du har fått ett preliminärt besked om bidrag kan ni få hjälp av en konsult. Hen går igenom fasadens akustiskt svaga punkter och kan bedöma vilka typer av åtgärder som kan vara lämpliga. Kostnaden för rådgivningen dras av på ert slutliga bidrag.

4. Val av metod och entreprenör

Du avgör själv vilken metod du vill använda för era åtgärder. Du handlar själv upp en entreprenör eller utför arbetet själv.

Kontakta gatukontoret om du vill ha hjälp med besiktning av fönsterna eller rådgivning kring ljudproblematiken och olika metoder. Kostnaden för rådgivningen dras av på ditt slutliga bidrag.

Avtalet med entreprenören bör omfatta att åtgärderna ska klara gatukontorets krav. Utöver de ordinära produkt- och arbetsgarantierna bör entreprenören ställa upp med ljudisoleringsgaranti, kondensgaranti och tidsgaranti för färdigställande. Försök även att få en så lång garantitid som möjligt.

5. Provmontage

Ni har möjlighet att prova den metod ni har valt i ett rum i huset. Kommunen bekostar en kontrollmätning av provmontaget.

6. Genomförande av åtgärder

Du eller din entreprenör genomför åtgärderna.

Åtgärder på fönster kan påverka ventilationen i huset. Ni kan söka extra bidrag för ljuddämpande ventilationsdon.

7. Kontrollmätningar

Vi behöver tillgång till samtliga lägenheter för att kunna genomföra kontrollmätningarna. Ni bör själv vara närvarande vid mättillfället. Kontrollmätningar ska normalt göras med öppen ventilation.

Observera att Malmö stad inte

 • utför någon byggteknisk besiktning av åtgärderna
 • kontrollerar om åtgärderna har påverkat ventilationen i fastigheten.

I de fall ni väljer åtgärder som förändrar fönsternas utseende på utsidan krävs bygglov.

8. Innan bidrag betalas ut ska du skicka in

 • en kopia på ert avtal med entreprenören eller en faktura där det framgår vilken metod som har använts för att uppnå ljuddämpningen samt kostnaden för åtgärderna
 • en kopia på teknisk specifikation av åtgärderna.

9. Utbetalning av bidrag

Om kontrollmätningarna visar att åtgärderna klarar kraven får du ett fakturaunderlag med posten. Du fyller i ert kontonummer och skickar tillbaka. Bidraget betalas ut inom 30 dagar från det att fakturan har kommit in till gatukontoret.

För att få bidraget ska åtgärderna vara vidtagna och färdigställda inom de tidsramar som är angivna av kommunen. Om åtgärderna inte är klara inom tidsramen läggs ansökan sist i turordningen.

10. Efter att åtgärderna är genomförda har du som fastighetsägare ansvar för

 • att fasadens ljuddämpning består
 • att ventilation i fastigheten fungerar även efter att åtgärderna
 • samtliga bygg- och konstruktionsbesiktningar.

Bidrag ges en gång per fastighet.