$left
$middle

Bullerskyddsbidrag

Fastighetsägare som anser att deras fastighet blir negativt påverkad av trafikbuller kan ansöka om bullerskyddsbidrag från Malmö stad. Ansökan kan endast göras för hela fastigheter.

Malmö stad måste kontaktas innan åtgärderna påbörjas om ni vill söka bidraget. Om ni inte anser att ni har tid att vänta på att ansökan ska behandlas kan du ringa Malmö stad på 040-34 10 00.

Ansvar för bulleråtgärder

Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla sin fastighet så att buller från omgivningen och mellan lägenheterna inte medför risk för hyresgästernas hälsa.

Ansvaret kan även gälla en bostadsrättsförening (beroende på vad som står i föreningens stadgar om ansvarsfördelning mellan föreningen och enskilda bostadsrättsinnehavare).

Villkor för bullerskyddsbidrag

Ansökan kan endast göras för hela fastigheter.

Bidrag ges endast för de fönster där trafikbullret utomhus är över 61 decibel ekvivalent nivå (medelvärde över ett dygn). Det innebär till exempel att du vanligtvis inte får bidrag för fönster på sidogator eller in mot gården där det ofta är mindre trafikbuller. I en förening som äger radhus kan det innebära att bidrag bara ges för åtgärder i vissa hus.

Bidrag utbetalas inte om ljudkrav har ställts på fastigheten i samband med detaljplan eller bygglov. Då förutsätts det att kraven klarades när huset byggdes eller byggdes om. Det är då helt och hållet fastighetsägarens ansvar att se till att fasaderna bibehåller ljuddämpningen som krävs. Detta gäller till exempel om fastigheten är byggd 1997 eller senare där ljudkrav är ställda i Boverkets byggregler.

Bidrag utbetalas endast för lägenheter och bostäder som används för permanent boende.

Bidragets storlek per fönster är

  • 1400 kronor per kvadratmeter om behovet av dämpning är 31–34 decibel
  • 1500 kronor per kvadratmeter om behovet av dämpning är 35–37 decibel
  • 1600 kronor per kvadratmeter om behovet av dämpning är större än 37 decibel.

Du får bidrag endast för de faktiska kostnaderna (exklusive moms) upp till beviljat bidrag. Du kan inte få bidrag för underhållsåtgärder.

Behovet av dämpning beror på hur hög ljudnivån är utomhus vid fasaden. En högre ljudnivå utomhus kräver att åtgärderna dämpar mer för att ljudnivån inomhus ska klara kraven.

Bidraget kommer att minska om

  • fastigheten innehåller verksamheter
  • du får bidrag för fönsteråtgärder från annat håll.

Bidrag för bullerplank

Om du som fastighetsägare väljer att upprätta ett bullerplank på din tomt som alternativ till fönsteråtgärder beräknas bidragets storlek utifrån fönsterarean på de fönster som skyddas av planket.

Observera att du måste söka bygglov för att upprätta plank.

Bidrag för ventilationsåtgärder

En åtgärd för att sänka bullernivåerna kan ha en påverkan på ventilationen i en lägenhet. Om du behöver åtgärda anordningen för ventilation kan du få bidrag för detta.

Bidragets storlek är 650 kronor per rum.

Bidraget betalas endast ut för de rum där du har installerat ny ventilering. Inget bidrag betalas ut i efterhand om möjlighet till fungerande ventilation saknas efter åtgärderna.

Kontroll av ventilation efter bulleråtgärd

Kontrollmätning görs normalt med anordningen för ventilationen i öppet läge, eller i läge som krävs för att aktuella krav på luftflöde uppfylls. Om du väljer att inte åtgärda ventilationen i samband med en ljuddämpade åtgärd kontrolleras den befintliga ventilationen.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv