$left
$middle

Bullerskyddsbidrag

Fastighetsägare som anser att deras fastighet blir negativt påverkad av trafikbuller kan ansöka om bullerskyddsbidrag från Malmö stad. Ansökan kan endast göras för hela fastigheter.

Malmö stad måste kontaktas innan åtgärderna påbörjas om ni vill söka bidraget. Om ni inte anser att ni har tid att vänta på att ansökan ska behandlas kan du ringa Malmö stad på 040-34 10 00.

Ansvar för bulleråtgärder

Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla sin fastighet så att buller från omgivningen och mellan lägenheterna inte medför risk för hyresgästernas hälsa.

Ansvaret kan även gälla en bostadsrättsförening (beroende på vad som står i föreningens stadgar om ansvarsfördelning mellan föreningen och enskilda bostadsrättsinnehavare).

Bidragets storlek per fönster är

  • 1400 kronor per kvadratmeter om behovet av dämpning är 31–34 decibel
  • 1500 kronor per kvadratmeter om behovet av dämpning är 35–37 decibel
  • 1600 kronor per kvadratmeter om behovet av dämpning är större än 37 decibel.

Bidrag utgår endast för de faktiska kostnaderna (exklusive moms) upp till beviljat bidrag. Bidrag utgår inte om endast underhållsåtgärder genomförs.

Behovet av dämpning beror på hur hög ljudnivån utomhus vid fasad är. En högre ljudnivå utomhus kräver att åtgärderna dämpar mer för att ljudnivån inomhus ska klara kraven.

Bidraget kommer att reduceras om

  • fastigheten innehåller verksamheter
  • bidrag för fönsteråtgärder fås från annat håll.

Bidrag för bullerplank

Om fastighetsägare som alternativ till fönsteråtgärder väljer att upprätta ett bullerplank på sin tomt beräknas bidraget storlek utifrån fönsterarean på de fönster som skyddas av planket.

Observera att du måste söka bygglov för att upprätta plank.

Bidrag för ventilationsåtgärder

En åtgärd för att sänka bullernivåerna kan ha en påverkan på ventilationen i en lägenhet. Om du behöver åtgärda anordningen för ventilation kan du få bidrag för detta.

Bidragets storlek är 650 kronor per rum.

Bidraget betalas endast ut för de rum där du har installerat ny ventilering. Inget bidrag betalas ut i efterhand om möjlighet till fungerande ventilation saknas efter åtgärderna.

Kontroll av ventilation efter bulleråtgärd

Kontrollmätning görs normalt med anordningen för ventilationen i öppet läge, eller i läge som krävs för att aktuella krav på luftflöde uppfylls. Om du väljer att inte åtgärda ventilationen vid en ljuddämpade åtgärd kontrolleras den befintliga ventilationen.

Kontakta oss

sv