$left
$middle

Miljön i fastigheten

Du som fastighetsägare ska göra det som behövs för att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samma ansvar gäller oavsett om fastigheten är privat- eller kommunalägd eller om fastigheten tillhör en bostadsrättsförening.

Ditt övergripande ansvar som fastighetsägare är att

 • fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter
 • hålla dig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön
 • lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det.

Alla fastighetsägare ska ha en fungerande egenkontroll.

I en fastighet ska det finnas

 • skydd mot störningar (drag, fukt, buller, radon, mögel, lukt, skadedjur med mera)
 • fungerande ventilation (speciellt viktigt i badrum)
 • tillräckligt dagsljus
 • tillfredsställande inomhustemperatur
 • möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien
 • tillgång till vatten av god kvalitet och rätt temperatur.

Temperatur inomhus

För att inomhusmiljön ska vara behaglig bör lufttemperaturen ligga mellan +20 °C och 24 °C, med undantag för sommartid. Golvtemperaturen bör inte understiga +18 °C. Om lufttemperaturen är under 20°C och golvtemperaturen under 18°C, kan miljöförvaltningen göra bedömningen att en utredning behöver göras i fastigheten/lägenheten.

Om en boende eller en hyresgäst klagar på låg temperatur eller luftdrag i sin bostad ska du som fastighetsägare kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls.

Temperatur i vattenledningarna

För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt: mer än +50 °C vid tappstället och mer än +60 °C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn. Kallvattnet måste vara kallt, det vill säga mindre än +20 °C.

Vid misstanke om, eller konstaterad förekomst, av legionella i vattenledningarna, ska fastighetsägaren anlita en sakkunnig för vattenprovtagning och utredning.

Skadedjur och ohyra

Om du som fastighetsägare har skadedjur eller ohyra i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring.

Information ska finnas i varje fastighet om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden. Därefter ska du kontakta det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Radon

Radonhalter i flerbostadshus i Malmö ska inte överskrida referensnivån 200 bequerel (Bq) per kubikmeter luft.

Enligt strålskyddslagen är du som fastighetsägaren ansvarig för att mäta radon och att säkerställa att radonhalten inte medför risk för olägenhet för människors hälsa i fastigheten.

Med start från år 2020 har miljöförvaltningen informerat fastighetsägare via en skrivelse om att skicka in resultatrapport till miljöförvaltningen efter att ett radonmätning gjorts i fastigheten. Skrivelsen har gått till vissa områden i Malmö. Miljöförvaltningen kommer att skicka ut skrivelsen till fastighetsägare i fler delområden efter hand.

Läs mer

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv