$left
$middle

Radon

Radonhalter i flerbostadshus i Malmö ska inte överskrida referensnivån 200 bequerel (Bq) per kubikmeter luft. Miljöförvaltningen informerar fastighetsägare om att skicka in resultatrapport från utförda radonmätningar.

Strålskyddslagen säger att radonhalten inte får överskrida referensnivån 200 bequerel per kubikmeter luft eftersom höga halter av ämnet kan vara skadligt för hälsan. Strålskyddslagen uppdaterades den 1 juni 2018.

Varifrån kommer radon?

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterialet (särskilt från så kallad blåbetong, benämns även som gråblå lättbetong) eller från hushållsvattnet i djupborrade dricksvattenbrunnar.

Radon finns naturligt i berggrunden och i jordarter som innehåller uran. I Malmö finns både låg- och normalriskområden gällande markradon. Detta betyder att markradonet i Malmö är relativt lågt på grund av att berggrunden till stor del består av kalksten och jordarten utgörs övervägande av tät lera. Det finns inga högriskområden i kommunen.

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller mer eller mindre radium och avger radon till inomhusluften. Den blåa lättbetongen innehåller högre radiumhalter och har använts som byggnadsmaterial under åren 1927-1975.

Referensnivåer och gränsvärden för radon

Referensnivån för radon visar hur hög radonhalten maximalt får vara i inomhusluft och i dricksvatten. Referensnivån för radon i befintliga bostäder är 200 Bq/kubikmeter. Vid nybyggnation får radonhalten enligt Boverkets byggregler vara högst 200 Bq/kubikmeter. Många befintliga byggnader har dock högre radonhalter.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter är gränsvärdet för radonhalten i dricksvatten 100 bequerel per liter (Bq/L) vatten vilket innebär att vattnet bedöms som tjänligt och går att dricka. I Malmö är VA Syd dricksvattenproducent som kontrollerar radonhalten i dricksvattnet eftersom de omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Vem ansvarar för att mäta radon?

Enligt strålskyddslagen är fastighetsägare för flerbostadshus hyresrätt, bostadsrätt och lokaler samt småhusägare ansvariga att mäta radon.

Miljöförvaltningens är tillsynsmyndighet och har tillsynsansvaret över bostäder och lokaler i Malmö. Bostadsenheten på miljöförvaltningen kommer kontrollera att radonhalten i flerbostadshus i Malmö inte överskrider 200 Bq/kubikmeter. Det innebär att miljöförvaltningen kan begära in uppgift från fastighetsägare om resultat från radonmätning.

Radongasmätning

Den som ska mäta radon ska göra det enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning (2013). Den kan hämtas här: Strålskyddsmyndighetens hemsida.

Miljöförvaltningen har ingen utrustning för utlån till radonmätning, utan du kontaktar ett företag som utför mätningar.

Det är viktigt att radonmätning utförs av ackrediterade företag som till exempel laboratorier, konsultfirmor och motsvarande.

Här finns förslag på hur du kan hitta ackrediterade företag:

 • SWEDAC har ett register över mätlaboratorium som exempelvis mäter radon i inomhusluft: SWEDAC.
 • Boverkets har ett register med kontaktuppgifter till certifierade funktionskontrollanter men behörighetsnivå K som har kunskap om radonmätningar och möjliga radonåtgärder: Boverket
 • På Svensk Radonförenings hemsida hittar du kontaktuppgifter till olika företag som arbetar med radonmätning och radonsanering: Svensk Radonförening.

Åtgärder vid höga halter av radon

Om radonmätningen visar att det finns för hög halt av radon i din bostad, fastighet eller lokal är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder så att radonhalten hålls så låg som möjligt. Det är också viktigt att radonhalten mäts igen av ett ackrediterade företag efter att åtgärderna är klara.  

Tidigare utförd radonmätning

Har du som fastighetsägare redan gjort en radonmätning behöver du bland annat kontrollera:

 • att mätningen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
 • att mätningen inte är äldre än 10 år
 • att fastigheten inte har renoverats eller byggts om på ett sätt att radonhalten har påverkats.

Om utförd radonmätning inte uppfyller ovanstående punkter behöver du komplettera med en ny radonmätning.

Det är enheten för bostadstillsyn på avdelningen för miljö- och hälsoskydd på miljöförvaltningen som är kommunens kontakt på miljöförvaltningen.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv