$left
$middle

Bostadsanpassningsbidrag

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. För bidraget kan du anpassa bostaden.

Anpassningarna ska behövas för just dina behov. Det kan vara anpassningar för att du ska kunna

 • komma in i och ut ur din bostad
 • förflytta dig i din bostad
 • klara din hygien

Innan du ansöker – kontakta arbetsterapeut eller annan sakkunnig

De behöver skriva ett intyg att anpassningen är nödvändig för dig. Intyget ska bifogas till ansökan. För att komma i kontakt med kommunens arbetsterapeuter, kontakta Malmö stads kontaktcenter på 040-34 10 00.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

För att din ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska vara fullständig behöver du:

 • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att bostadsanpassning är nödvändigt med hänsyn till funktionsnedsättningen.
 • Skriftligt medgivande från fastighetsägare.
 • Skriftligt medgivande från eventuella andra personer som står med på ditt bostadskontrakt som hyrestagare eller ägare av bostaden.

Om du inte själv vill eller kan inhämta och skicka in medgivande kan du ange på ansökningsblanketten att du ger stadsbyggnadskontoret fullmakt att göra det.

Se filmen om hur du ansöker

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som till exempel äger eller hyr bostaden. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

Om personen med funktionsnedsättning är under 18 år kan föräldrarna skicka in ansökan. Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så är också båda förmyndare för barnet. Det innebär att båda föräldrarna ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag som företrädare för barnet. Är en av föräldrarna ensam vårdnadshavare behövs bara den förälderns underskrift.

I de fall personen med funktionsnedsättning har en förvaltare kan i stället förvaltaren skicka in ansökan åt personen.

Bostadsanpassningar som bidraget täcker

Bostadsanpassningsbidrag är till för att anpassa och komplettera grundläggande fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt eftersom de ingår i bostaden.

Anpassning av fasta funktioner kan till exempel vara:

 • tröskelborttagning
 • borttagning av badkar
 • installation av automatiska dörrar och ramper.

En förutsättning för att få bidrag är att bostadsanpassningen är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Detta får du inte bidrag för

 • Normalt underhåll av bostaden.
 • Inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • Anpassning av fritidshus.
 • Anpassning i bostad som du fått beviljad enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om du ska byta bostad

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Till exempel om din bostad har brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Efter att du skickat in din ansökan

När du ansökt om bidrag för bostadsanpassning går ditt ärende igenom följande steg.

Felanmälan av utrustning

Finns det fel på utrustning du fått via bostadsanpassningsbidrag kan du göra en felanmälan.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv