$left
$middle

Bostadstillsyn

Om du misstänker att ditt boende exempelvis har en fuktskada eller för dålig ventilation ska du kontakta fastighetsägaren. Om du inte får hjälp av hen som är ansvarig kan du kontakta miljöförvaltningen och få en bedömning.

Dålig inomhusmiljö kan bero på

Detta kan leda till allergiska besvär, besvär med andningsorgan, koncentrationssvårigheter, ökade stressnivåer och försämrad luftkvalitet.

Fastighetsägarens ansvar

Om du misstänker en fuktskada, att ventilationen är dåligt, problem med skadedjur eller för låg temperatur ska du först kontakta fastighetsägaren. Det är viktigt att ge hen möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen.

Det är fastighetsägaren som ska kunna visa att verksamheten sker utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö, så kallad omvänd bevisbörda. Kraven som miljöförvaltningen ställer på fastighetsägare är minimikrav för att inomhusmiljön i bostäderna inte ska riskera att orsaka hälsoproblem för de boende.

Anmäl olägenhet i bostad

Du ska alltid först kontakta den som orsakar en störning och/eller den som ansvarar för huset som du bor i. Detta är viktigt eftersom det är den personens ansvar att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen kan ställa krav på fastighetsägare eller verksamheter om vi bedömer att en det du upplever är en olägenhet för människors hälsa. En olägenhet för människors hälsa definieras i miljöbalken som ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan skada hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Får du ingen hjälp av fastighetsägaren, eller verksamheten, trots att du tagit kontakt med ansvarig person, kan du anmäla ditt ärende till miljöförvaltningen.

Om bedömningen är att det är en olägenhet för människors hälsa, kontaktar miljöförvaltningen fastighetsägaren eller verksamheten - som är den som är skyldig att utreda störningen. Miljöförvaltningen kan om en sådan undersökning inte görs frivilligt besluta, genom ett föreläggande med eller utan vite, att ansvarig ska utreda och eventuellt åtgärda störningen.

Det kostar inget att anmäla och utredningarna är alltid oberoende.

Tänk på att det du skriver till oss blir offentlig handling. Du kan välja att göra din anmälan anonymt genom att utelämna dina personuppgifter. Då minskar dock våra förutsättningar att utreda din anmälan eftersom vi inte kan kontakta dig eller besöka bostaden för att bedöma olägenheten.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
Telefon: 040-34 35 15
Besöks- och telefontid: vardagar 09.00-12.00 och 13.00-15.30.

sv