$left
$middle

Bostadstillsyn

Om du misstänker att ditt boende exempelvis har en fuktskada eller dålig ventilation ska du kontakta fastighetsägaren. Om du inte får hjälp av den som är ansvarig kan du kontakta miljöförvaltningen och få en bedömning.

Dålig inomhusmiljö

Dålig inomhusmiljö i en fastighet kan bero på flera olika saker: att det finns fukt och mögel, att det är dålig ventilation med drag eller att temperaturen inte är reglerad, eller att det finns risk för legionella. Det kan också finnas skadedjur eller ohyra inomhus. En inomhusmiljö kan också ha buller, ljusstörning eller annan påverkan från omgivningen såsom störning av vedeldning eller nedskräpning.

En inomhusmiljö som inte är bra kan leda till allergiska besvär, andningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, ökade stressnivåer och försämrad luftkvalitet.

Fastighetsägarens ansvar

Om du misstänker en fuktskada, att ventilationen är bristfällig, har problem med skadedjur eller för låg temperatur ska du först kontakta hyresvärden, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är viktigt att ge fastighetsägaren möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen.

Det är fastighetsägaren som ska kunna visa att fastighetens skick och skötsel inte är dålig och inte har någon risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö, så kallad omvänd bevisbörda. Kraven som miljöförvaltningen ställer på fastighetsägare är minimikrav för att inomhusmiljön i bostäder inte ska riskera att orsaka hälsoproblem för dig som boende.

Anmäl olägenhet i bostad

Du ska alltid först kontakta den som orsakar en störning och, eller, den som ansvarar för huset som du bor i. Detta är viktigt eftersom det är den personens ansvar att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen kan ställa krav på fastighetsägare, eller verksamheter i fastigheter, om vi bedömer att det du upplever är en olägenhet för din hälsa. En olägenhet för människors hälsa definieras i miljöbalken som ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan skada hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Får du ingen hjälp av fastighetsägaren, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, trots att du tagit kontakt med ansvarig person, kan du anmäla ditt ärende till miljöförvaltningen.

Om miljöförvaltningen bedömer är att det är en olägenhet för människors hälsa, kontaktar vi fastighetsägaren eller verksamheten som är skyldig att utreda störningen. Miljöförvaltningen kan, om en sådan undersökning inte görs frivilligt, besluta genom ett föreläggande med eller utan vite, att ansvarig ska utreda och eventuellt åtgärda olägenheten.

Det kostar inget att anmäla och utredningarna är alltid oberoende.

Tänk på att det du skriver till miljöförvaltningen blir offentlig handling. Du kan välja att göra din anmälan anonymt genom att utelämna dina personuppgifter, men då minskar våra förutsättningar att utreda din anmälan eftersom vi inte kan kontakta dig eller besöka fastigheten för att bedöma olägenheten.

Läs mer om inomhusmiljö i fastigheter och hyresrättsliga frågor

Kontakta hyresnämnden om du har frågor som rör hyresrättsliga frågor, tvister eller slitage i din lägenhet, även vilka lagar och regler som gäller för bostadsrätter

Kontakta oss

sv