$left
$middle

Elda med ved

Använd endast torr ved vid inomhuseldning. Det är förbjudet och kan vara straffbart att elda med avfall, tryckimpregnerat trä eller dylikt. Här är de regler som finns i de lokala miljöföreskrifterna som gäller vedeldning i Malmö.

En ökande eldning av fast bränsle, till exempel ved eller pellets, i tätbebyggda småhusområden kan skapa problem i form av luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning.

Småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, eller trivseleldning med fast bränsle är reglerat i Malmö stads lokala miljöföreskrifter, paragraferna 10-12, antagna av kommunfullmäktige.

Trivseleldning endast tillåten mellan den 1 oktober till den 31 mars

Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning, vilket innebär att man inte eldar med huvudsyftet att värma bostaden. Trivseleldning får endast ske mellan den 1 oktober till och med den 31 mars.

Malmö stad inte har någon generell begränsning av hur ofta man får elda vintertid, men rekommendationen är att starta elden max en gång per dygn och att hålla elden vid liv ett begränsat antal timmar per tillfälle, vid högst två tillfällen per vecka. Den rekommendationen ger vi utifrån rättspraxis. Om grannar störs kan miljönämnden i enskilda fall behöva begränsa eldningen med stöd av miljöbalken. Vad som anges i rekommendationerna är vad domstolar i flera fall har bedömt vara acceptabelt i en sådan situation. Elda med omdöme och tänk också på att elda försiktigt av brandskyddsskäl.

Vedeldning är inte tillåten under vår och sommar

Mellan den 1 april och den 30 september är småskalig eldning av fast bränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion eller trivseleldning med fast bränsle, inte tillåten inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan som som märkts ut på kartbilagan i miljöföreskrifterna, se under Allmänna och övriga föreskrifter.

Viktigt att tänka på för dig som eldar med fast bränsle (till exempel ved eller pellets)

I Malmö bor vi nära varandra. Vedeldningen i tätbebyggda småhusområden kan då lätt skapa problem i form av luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. För att hindra att olägenhet uppstår, både för dig själv och dina grannar, ska du tänka på det här när du eldar.

sv