$left
$middle

Elda på din tomt

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller träpallar eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter. Här är regler för vedeldning i Malmö.

Anmäl till miljöförvaltningen på halsaomgivning@malmo.se om du ska elda vid till exempel Valborgsmässobål. Ange var eldning ska ske, varför eldning ska göras och vad som ska eldas.

Eldningsförbud 1 april–30 september

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område är förbjudet mellan den 1 april och den 30 september.

Ska du elda trädgårdsavfall resten av året får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden.

Trädgårdsavfall passar bra att kompostera eller så kan du köra avfallet till en återvinningscentral. Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall och får inte eldas utomhus. Det ska lämnas som träavfall på återvinningscentralerna.

Tänk på att

 • inte elda vid torr och blåsig väderlek
 • bara elda torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv
 • snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt
 • informera brandförsvaret inför större brasor
 • alltid ha släckningsutrustning till hands
 • du inte får elda om det är utlyst eldningsförbud enligt SMHI.

Söka tillstånd för att elda - till exempel Valborgsmässobål

Enligt de lokala miljöföreskrifterna är det eldningsförbud mellan den 1 april och den 30 september. Men om du ska elda på till exempel Valborg, kan du söka tillstånd för att elda, det vill säga söka att få dispens från förbudet. Detta gäller om du ska elda på detaljplanelagt område. Var gränsen går för detaljplanelagt område i Malmö ser du i de lokala miljöföreskrifterna.

Tänk på att skydda fåglar och andra smådjur, till exempel igelkottar: om möjligt, flytta rishögen samma dag som bålet ska tändas. Platsen för Valborgsmässoelden ska placeras så att röken minimeras på kringliggande byggnader och vägar. En person som ansvarar för elden ska alltid utses. Den ansvariga ska också se till att elden släcks senast klockan 24.00. Ha lämplig släckutrustning tillgänglig, det vill säga en kopplad och trycksatt vattenslang. Får du beviljad dispens får du försiktighetsmått och fler anvisningar.

Så här ansöker du:

1. Se till att ha markägarens tillstånd där du ska göra ett bål och elda. Är det Malmö stads mark ska du kontakta fastighets- och gatukontoret.

2. Sök polistillstånd om allmänheten ska ha tillträde till bålet eller området. Det gör du här - till Polisens sida tillstånd för allmän sammankomst.
Bifoga polistillståndet till din ansökan till miljöförvaltningen.

3. Ansök hos miljöförvaltningen genom att mejla till miljo@malmo.se. I ansökan ska du skriva:

 • plats och adress där du ska elda
 • Dagen och tiden när du ska elda (starttid och när det beräknas vara slut)
 • Vem som är ansvarig för eld-arrangemanget (person, förening eller liknande)
 • Faktureringsadress (miljöförvaltningen har en avgift för handläggningen, cirka en timmes till sida om miljö- och hälsoskyddets taxa).

4. Du får ett beslut om dispens (det vill säga att du får elda) eller avslag på din ansökan från miljöförvaltningen, oftast inom några dagar.

Förbud

Om en anläggning ligger inom ett område som är tätbebyggt eller ligger nära känsliga verksamheter är det större risk för störning och därmed större risk för att få helt eller delvis förbud mot eldning. Var särskilt försiktig om det inom 100 meter finns:

 • daghem
 • förskolor
 • skolor
 • sjukhem
 • rekreationsområde.

Vid inversion är det inte heller lämpligt att elda. Inversion förekommer främst vid kyla, klart och vindstilla väder, och innebär att luften inte blandas om i höjdled som den brukar. Det gör att rökgaser och andra luftföroreningar blir kvar i marknivå.

Kontakta oss

 • Malmö stads kontaktcenter

sv