Elda på din tomt

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller träpallar eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter. Här är regler för vedeldning i Malmö.

Anmäl till miljöförvaltningen på halsaomgivning@malmo.se om du ska elda vid till exempel Valborgsmässobål. Ange var eldning ska ske, varför eldning ska göras och vad som ska eldas.

Eldningsförbud 1 april–30 september

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område är förbjudet mellan den 1 april och den 30 september.

Ska du elda trädgårdsavfall resten av året får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden.

Trädgårdsavfall passar bra att kompostera eller så kan du köra avfallet till en återvinningscentral. Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall och får inte eldas utomhus. Det ska lämnas som träavfall på återvinningscentralerna.

Tänk på att

 • inte elda vid torr och blåsig väderlek
 • bara elda torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv
 • snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt
 • informera brandförsvaret inför större brasor
 • alltid ha släckningsutrustning till hands
 • du inte får elda om det är utlyst eldningsförbud enligt SMHI.

Förbud

Om en anläggning ligger inom ett område som är tätbebyggt eller ligger nära känsliga verksamheter är det större risk för störning och därmed större risk för att få helt eller delvis förbud mot eldning. Var särskilt försiktig om det inom 100 meter finns:

 • daghem
 • förskolor
 • skolor
 • sjukhem
 • rekreationsområde.

Vid inversion är det inte heller lämpligt att elda. Inversion förekommer främst vid kyla, klart och vindstilla väder, och innebär att luften inte blandas om i höjdled som den brukar. Det gör att rökgaser och andra luftföroreningar blir kvar i marknivå.