$left
$middle

Tvätta bilen

När du tvättar bilen bildas spillvatten som innehåller tungmetaller och olja, vilket är skadligt för miljön. Smutsigt tvättvatten rinner då rakt ner i dag- och spillvattenbrunnar och sedan går det orenat ut i våra vattendrag. Åk alltid och tvätta bilen på en automatisk biltvätt eller tvätthall.

När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tungmetaller som kadmium, bly, nickel, krom, zink och oljerester följer med vattnet för att till slut hamna orenat i naturen. Det är miljön som drabbas och i förlängningen både människor och djur. Varken fiskar, vattenlevande växer eller människor mår bra av att vistas i vatten där det finns rester från de skadliga utsläppen som sköljs ut i naturen när du tvättar bilen på fel plats.

Använd biltvätt eller tvätthall

Det är alltid bättre för både människor och miljön om du väljer att tvätta bilen på en plats som är avsedd för det. I en biltvätt eller tvätthall renas vattnet i verksamhetens reningsverk och leds vidare till närmaste avloppsreningsverk för ytterligare rening, vilket är betydligt skonsammare för miljön.

Kontakta oss

sv