Växtlighet som skymmer sikten på din tomt

Om du bor i villa är det viktigt att växtlighet inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar och vägmärken.

För dig som har utfart mot gata får dina växter inte vara mer än 80 centimeter höga inom ett område på 2,5 meter från gata eller gata.

Häcken ska växa inom ditt eget tomtområde eftersom fotgängare och cyklister annars tvingas ut i gatan. Fri höjd måste finnas för trafikanterna. Fri höjd är 2,6 meter för gång- eller cykelbana och 4,7 meter för körbana.

Beskärning

Du får inte utföra beskärning som är till skada för växtlivet. Beskärning får inte heller göras för att uppfylla enskilda önskemål, till exempel att ta ner träd på grund av att de skuggar eller fäller sina löv på intilliggande hus.

Fastighets- och gatukontoret har ansvar för växtlighet på allmän platsmark och du som fastighetsägare på tomtmark.