$left
$middle

Höns på din tomt

Det finns regler som är bra att känna till om du planerar att ha höns på din tomt i Malmö.

Att tänka på om du ska skaffa höns

Grannarna

 • Tala med dina närmsta grannar i god tid om dina planer på att hålla höns och var lyhörd för deras inställning och önskemål.
 • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns.

Antalet hönor

 • Hönshållningen bör omfatta högst fem hönor.
 • Hönshållningen bör inte omfatta tupp eftersom det medför stor risk för ljudstörningar hos kringboende.

Hälsorisker och miljö

 • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa för kringboende genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
 • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.
 • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.
 • Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Du bör överväga möjligheten att själv ta hand om avfallet genom kompostering i en isolerad kompost.
 • Ur smittskyddssynpunkt, främst gällande salmonella, bör hönsen inte vara lösa på fastigheten utan ska vistas i sina utrymmen, det vill säga hönshus och hönsgård.
 • Nationella regler med avseende på fågelinfluensa för hållning av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på den för tillfället förekommande smittorisken.

Djurskydd

 • Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen gällande exempelvis hönshusets inredning och renhållning.

Kontakta oss

sv