$left
$middle

Sotning

Det är kommunen som i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Om du eller någon annan vill sota din egen anläggning kan du ansöka om det.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Malmö stad har ansvar för att alla aktiva sotningsanläggningar inom kommunen sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll). För att utföra sotning och brandskyddskontroll har Malmö stad slutit avtal med ett antal sotningsentreprenörer som arbetar i tre olika sotningsdistrikt.

Du ska skicka in en ansökan till Malmö stad om du

  • själv vill sköta sotningen (egensotning)
  • vill att någon annan än kommunala sotare ska sköta sotningen (annan sotare)
  • vill återgå från egensotning eller annan sotare till kommunal sotning.

Egensotning eller annan sotare

Kommunen har rätt att, efter ansökan av dig som fastighetsägare, låta dig eller någon annan än kommunens sotare sota en anläggning. Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota din egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kommunen gör i varje enskilt fall en prövning om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Tänk på att

  • tillståndet för egensotning enbart gäller för den fastighet som du äger och som du ansökt om egensotning för inom Malmö stad
  • du som fastighetsägare ska ha genomgått Svenska Brandskyddsförenings utbildning eller motsvarande
  • utrustning ska finnas för att kunna genomföra rengöring på ett effektivt sätt
  • sotningsintervallet ska genomföras enligt de sotningsfrister som fastställts av Malmö stad
  • du som fastighetsägare ska journalföra den egna rengöringen/sotningen för redovisning vid brandskyddskontrollen.

Brandskyddskontroll

Det är Malmö stads upphandlade entreprenör som ska genomföra den obligatoriska brandskyddskontrollen av din anläggning – oavsett om du har egensotning, annan sotare eller kommunal sotare.

Den brandskyddskontroll som ska utföras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandsäkerhetssynpunkt.

Du ska anmäla förändring av anläggningen

Du ska anmäla förändring av anläggningen till den som utför brandskyddskontrollen om förändringen kan påverka sotningsfristen och kontrollfristen. Exempel på förändring som ska anmälas är byte av bränsleslag och förändring av eldstad.

Ändras förhållandena i övrigt ska du anmäla det till Malmö stad.

Avgifter för sotningstjänster

Malmö stads upphandlade entreprenörer har rätt att ta ut en avgift enligt taxa för brandskyddskontroll.

Om du som fastighetsägare inte har egensotning har Malmö stads upphandlade entreprenörer också rätt att ta ut en avgift enligt taxan för sotning.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Malmö stads taxa för sotning och brandskyddskontroll. Gäller från och med 2023-06-01.

Kontakta oss

sv