$left
$middle

Sotningsfrister

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Eldning med fasta bränslen

Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

Frist och anmärkning vid sotning om eldning sker med fasta bränslen i värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna.

Frist

Anmärkning

3 gånger per år

Konventionella pannor

2 gånger per år

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren
eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt,
effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till
ackumulatortank eller motsvarande anordning.

1 gång per år

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från
brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och
anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför
brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.

Eldning med flytande bränslen

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande.

Frist och anmärkning vid sotning om eldning sker med fasta bränslen i värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna.

Frist

Anmärkning

3 gånger per år

Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

2 gånger per år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt
överstiger 60 kW

1 gång per år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt
överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande
eldningsapparat har en sådan konstruktion som från
brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning

1 gång per år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt
uppgår till högst 60 kW

1 gång per 2 år

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan märkeffekt
uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen och tillhörande
eldningsapparat har en sådan konstruktion som från
brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

Frist och anmärkning vid sotning om eldning sker i köksspisar, ugnar och liknande förbränningsanordningar i större omfattning än för enskilt hushållsbehov.

Frist

Anmärkning

6 gånger per år

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

1 gång per år

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning utföras enligt följande.

Frist och anmärkning för sotning om eldning sker i köksspisar, ugnar och liknande förbränningsanordningar för enskilt hushållsbehov vid uppvärmning och matlagning.

Frist

Anmärkning

3 gånger per år

Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärmning
av det utrymme som eldstaden är uppställd och för matlagning

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

Frist och anmärkning för sotning om eldning sker i lokaleldstäder.

Frist

Anmärkning

1 gång per år

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det
utrymme där eldstaden är uppställd

1 gång per 3 år

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det
utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning

1 gång per 3 år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska göras enligt följande.

Skriv tabellbeskrivning här

Frist

Anmärkning

3 gånger per år (tiden mellan två
sotningar ska fördelas
jämnt över året)

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

1 gång per år

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller
motsvarande verksamhet.

Undantag från sotning och rengöring

Undantag från sotning och rengöring medges när en anläggning inte brukats mellan två sotning- eller rengöringstillfällen.

Övergångsbestämmelser

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste rengöringen/sotningen före ikraftträdandet.

Skorstensfejarmästaren eller annan som på kommunens uppdrag genomför sotning, får besluta om att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter skall tillämpas under en kortare övergångstid på vissa objekt. Rengöringsfrister som är tre år enligt denna författning ska tillämpas senast från och med den 1 september 2018. Dessförinnan får rengöringen av anläggningar som omfattas av treårsfrist enligt denna författning genomföras med frist som är
mellan tre år och fristen (4 år) som gällde enligt de äldre reglerna.

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv