$left
$middle

Avfallsutrymmen

För att lukt eller buller inte ska bli en olägenhet för närboende finns krav och rekommendationer gällande avfallsutrymmen för hushållsavfall.

Ska du bygga ett nytt avfallsutrymme krävs bygglov.

Information om brandsäkerhet, arbetsmiljöfrågor med mera vid planering, projektering och byggnation för enkel och hållbar avfallshantering hittar du på VA Syds hemsida.

Krav kring belysning, ljudnivå och ventilation

Tänk på att

 • avfallsutrymmet ska ventileras och rengöras så att boende inte störs av dålig lukt.
 • ljud från yttre installationer, som fläktar och dylikt, får inte överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för industri och annat verksamhetsbuller
 • avfallshanteringen får inte orsaka ljudnivåer i intilliggande bostäder som överskrider de riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
 • belysningen från avfallsutrymmet ska inte vara störande för närboende.

Om de boende utsätts för störningar från avfallsutrymmet är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att störningarna åtgärdas. Till exempel genom en förbättrad ljudisolering och installation av styrd ventilation.

Skötsel av avfallsutrymmen

Avfallsutrymmet ska skötas så att närboende inte utsätts för olägenheter genom skräp, lukt eller annan störning. Det ska vara lättstädat och bör utrustas med tappställe för vatten- och golvbrunn.

Fastighetsägaren ska planera tömningsintervall och rengöring av utrymmet för att förhindra olägenhet i form av lukt och/eller skadedjur.

Placering och utformning

Avfallsutrymmen ska placeras med lämpligt skyddsavstånd till friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger och uteplatser. Lämpligt avstånd beror på:

 • vilka ljudnivåer som genereras
 • hur ofta och när hämtning av avfall sker
 • de intilliggande bostädernas ljudisolering och utformning.

I de fall skyddsavstånd inte kan uppnås, kan åtgärder genomföras för att minska risken för olägenhet och störning. Se till exempel till att dörrar och ventilation till fristående avfallsutrymmen inte placeras på den vägg som vetter mot bostadshusen samt att de sidor av avfallsutrymmet som vetter mot bostäderna är täta.

Placera de avfallskärl som mest troligt kan orsaka störning (till exempel glas) så långt från bostäderna som möjligt.

Livsmedelshantering

Om livsmedelshantering förekommer i fastigheten ska avfallet från livsmedelslokalen inte blandas med avfallet från övriga hyresgäster. I gemensamma avfallsutrymmet ska antalet kärl vara så många att avfall från både livsmedelslokalen och hushållen kan hanteras.

Informationskrav om källsortering

Fastighetsägaren ska hålla de boende informerade om hur avfall ska sorteras och var olika sorters avfall ska lämnas. Det gäller även för de typer av avfall som inte samlas in i lokalen.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv