$left
$middle

Brandskydd och säkerhet i fastigheten

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att åtgärda eventuella brister kring brandskyddet och säkerheten.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.

Kontrollen prövar så att anläggningens funktion och egenskaper överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen utförs utan instrument men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med provning eller mätning.

Brandskyddskontrollen är en del av kommunens ansvar kopplat till sotning.

Brandsäkra din fastighet

Viktiga saker att tänka på när du brandsäkrar en fastighet:

  • Det ska finnas minst en brandvarnare i varje bostad.
  • En bostad som är i flera plan, ska ha minst en brandvarnare per våning.
  • Brandvarnare bör finnas i anslutning till kök och i, eller vid sovrum.
  • Det ska finnas minst två oberoende utrymningsvägar.
  • Det får inte finnas hinder vid nödutgångar eller brännbart material i utrymningsvägarna.
  • Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna.
  • Vid permanentboende kan en av utrymningsvägarna ofta vara genom ett stort, lätt öppningsbart, fönster som vetter mot gata.
  • Se till att det finns en tät brandskyddsavskiljande konstruktion mellan varje bostad. Vid gruppboende, där flera hushåll delar på gemensamt kök och liknande, räknas varje sovrum som en egen bostad. Kontrollera att det inte finns synliga hål mellan bostäderna.

Kontakta Räddningstjänsten Syd om du vill veta mer om brandskydd eller regler för brandvarnare.

Säkerhet för barn

Se till att det finns stabila och icke klättringsbara räcken på balkonger och trappor. Räcket ska vara minst 0,9 meter högt. Vid risk för fall högre än en våningshöjd bör räcket vara minst 1,1 meter.

Läs mer

Kontakta oss

sv