$left
$middle

Förhindra legionella i din fastighet

Här är några råd och tips till dig som är fastighetsägare för att förebygga och åtgärda legionella. Legionella är en bakterie som kan orsaka legionellainfektion. Genom bra underhåll och egenkontroll av vattenledningssystemet kan fastighetsägare och verksamhetsutövare förebygga att legionellabakterier växer till. Om det uppstår problem med legionella i vattensystemet kan det behöva saneras.

Temperaturen i vattnet är viktig

Legionellabakterier kan överleva i temperaturintervallet mellan 0 och 50 ° C (grader Celsius). Det är hög risk att bakterierna tillväxer om temperaturen är mellan 20 och 45 °C och vattenomsättningen i vattenledningarna är låg. Därför bör temperaturen vara lägst 60°C i varmvattenberedare och lägst 50°C vid alla tappställen och i eventuell cirkulationsledning.

På grund av skållningsrisken bör temperaturen vid tappställen inte överstiga 60 °C. Temperaturen på kallvattnet bör inte överstiga 20 °C.

Hälsorisker med legionellabakterier i vatten

Legionellabakterier kan orsaka en allvarlig typ av lunginflammation som kallas legionärssjuka. Sjukdomen orsakar dödsfall hos 5–20 procent av patienterna. Smitta kan ske genom inandning av vattendimma som innehåller legionellabakterier, till exempel vid dusch eller bad i bubbelpool.

I sällsynta fall sker smitta via hantering av förpackad jord. Att få i sig bakterien via mat eller dryck orsakar inte sjukdom. Legionella smittar inte heller från person till person. Det är oftast människor med nedsatt immunförsvar på grund av ålder, sjukdom eller rökning som blir sjuka. De flesta som utsätts för bakterien insjuknar inte.

Viktiga temperaturer att ha koll på

Viktiga mätpunkter

Temperatur
grader Celsius

Legionellabakteriens
överlevnadsområde

0–50 °C

Legionellabakteriens
tillväxtområde

20–45 °C

Lägsta temperatur
vid tappställe

50 °C (38 °C vid risk
för olycksfall)

Högsta temperatur
vid tappställe

60 °C

Lägsta temperatur i
varmvattenberedare

60 °C


Skötsel av vattensystem och bra underhåll förebygger legionella

För att förebygga att legionellabakterier växer till behöver fastighetsägare och verksamhetsutövare ha ett bra underhåll och egenkontroll av vattensystemet. Vattensystemet bör rensas från riskkonstruktioner där vatten kan bli stillastående och temperaturen gynnsam för tillväxt. Exempel på riskkonstruktioner är rör med proppade avstick, handdukstorkar anslutna till tappvattensystemet, dålig rörisolering, kall- och varmvattenrör monterade i kontakt och varmvattenberedare med för låg temperatur.

Det är även viktigt att ha rutiner för att kontrollera vattentemperaturerna i systemet och att regelbundet spola vid tappställen som används sällan, till exempel i städskrubbar eller utrymmen som stått tomma en längre tid. Det är särskilt viktigt med förebyggande skydd mot legionellabakterier i byggnader som betjänar riskgrupper och i sådana system som har duschar eller blandare med en reglerad temperatur på 38°C, till exempel i sjukhus och bostäder för äldre.

Viktiga punkter att kontrollera och journalföra i ett egenkontrollprogram för vattensystem är:

  • Rutiner för att kontrollera både kall- och varmvattentemperaturer.
  • Rutiner för att genomföra regelbunden spolning vid tappställen och duschar som sällan används.
  • Rutiner för spolning av tappställen om delar av en byggnad har stått tom under en längre tid.
  • Rutiner för åtgärder vid konstaterade förhöjda nivåer av legionella.

Provtagning bör göras av sakkunnig

Vid problem med legionella i vattensystemet kan det behöva tas prover för att felsöka systemet och för att följa upp effekten av saneringsåtgärder. Du bör då ta kontakt med en sakkunnig konsult inom området. Proverna ska analyseras av ett laboratorium som är ackrediterat av Swedac.

Olika former för att sanera

Det finns olika typer av saneringsmetoder, till exempel hetvattenspolning och kemisk sanering med klor eller ozon. Hetvattenspolning ger ofta inte en varaktig effekt och bedöms generellt inte som en tillräcklig saneringsåtgärd. För att saneringen ska ge bra resultat är det viktigt att den når ut i hela vattensystemet och alla tappställen.

Det kan vara svårt att få bort legionellabakterier från vattensystem och du som fastighetsägare bör därför ta hjälp av erfarna konsulter inom området.

Det är även viktigt vid kemisanering att man kontrollerar att de nivåer av kemikalier i vattnet som används är tillåtna för att undvika hälsorisker för personerna som använder vattnet. Till exempel har Livsmedelsverket föreskrifter för dricksvatten, LIVSFS 2022:12, i dem finns kvalitetskrav, gränsvärden och villkor för användning. Vilka nivåer av kemikalier som får användas bör konsulter känna till.

Vad är legionella?

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. Bakterierna finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället. Tillväxten av legionellabakterier gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i vattentankar,vattenledningsrör och duschslangar. Biofilmen kan skydda bakterierna både mot desinfektionsmedel och tillfälliga temperaturhöjningar av vattnet.

Legionella i kyltorn

Verksamheter som har kyltorn eller anläggningar till
exempel skrubbar för rening av rökgaser eller processluft som kan avge vattendimma (aerosol) till omgivningen måste ha säkra rutiner för kontroll och skötsel av anläggningarna. Om legionellabakterier växer och sprids till omgivningen med vattendimma innebär det allvarliga hälsorisker.

Legionella kan tillväxa i kylvattnet i de delar av systemet där det är gynnsam temperatur.

Med kyltorn menas en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från kylprocesser där nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att aerosoler bildas. Det är med dessa mycket små droppar som legionellabakterier kan transporteras till omgivningen. Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på sådana anordningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbar. Exempel på verksamheter som kan ha kyltorn är tryckerier, gjuterier, IT-företag, serverhallar och centrumanläggningar.

Viktiga punkter i ett egenkontrollprogram för kyltorn är:

  • Att det finns rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen samt dokumentation av utförd kontroll och skötsel
  • att ha rutiner för åtgärder vid avvikelser i anläggningen till exempel vid upptäckt av legionellabakterier och
  • att det finns säkerhetsföreskrifter för personal som arbetar med anläggningen, det är även viktigt att säkerställa att personalen har den kunskap som krävs för att utföra arbetet.

Det är även viktigt att ett program för kontroll och skötsel anpassas till den aktuella anläggningen. Som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan du ta hjälp av erfarna konsulter inom området. Ett bra sätt att följa upp arbetet med verksamhetens egenkontroll kan vara att göra regelbundna provtagningar av legionella i anläggningen.

Du är som fastighetsägare eller verksamhetsutövare dessutom skyldig att snarast informera tillsynsmyndigheten om någon driftstörning eller annat inträffar som innebär risk för legionellaspridning.

Kontakta oss

Miljöförvaltningen

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
Postadress:
Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv