$left
$middle

Inventering och sanering av PCB

Alla byggnader ska inventeras och saneras på PCB-produkter, med undantag för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956–1973.

PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktion på 1960-talet. PCB är miljö- och hälsoskadligt och förbjudet att använda sedan länge. Ämnena finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter och PCB läcker fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra detta är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

Viktig information till fastighetsägare om PCB

Om du har gjort en PCB-inventering kan nya regler kräva att du behöver göra om inventeringen.

I och med PCB-förordningen, (2007:19), som kom år 2007 ställdes krav på att inventeringar även ska omfatta inomhusfogar och golvmassa. Många fastighetsägare har därför inventerat och sanerat byggnader som uppfördes eller renoverades mellan åren 1956-1973.

Nya studier har bland annat visat att det finns risk att PCB finns kvar i fogar som inte upptäcktes i samband med de inventeringar som gjordes under 2000-talet. Det finns ofta PCB kvar i materialet intill fogen i exempelvis betong och tegel efter att en sanering utförts. Det gör att PCB kan vandra tillbaka till den nya fogmassan och förorena den. Har PCB-halten i den nya fogmassan blivit högre än 50 mg/kg måste dessa fogar saneras igen, senast i samband med att huset ska renoveras eller rivas. Ska du renovera, bygga om eller riva en fastighet som är byggd eller renoverad mellan 1956-1973 kan du därför behöva göra en ny PCB-inventering.

Resultatet av inventeringen skickas till miljöförvaltningen. Kontakta oss via miljo@malmo.se om du har frågor kring detta.

Ansökan om dispens för kvarlämnande fogar med PCB och eller golvmassor med PCB

Det finns möjlighet att få dispens för att sanera fastigheten vid en senare tidpunkt, om:

  • du planerar en ombyggnad, renovering eller rivning under de närmast åren
  • massan sitter mycket svåråtkomligt
  • det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  • det finns andra särskilda skäl.

PCB-ansökan om dispens enligt förordning 17b förordning (2007:19) om PCB med mera.

Beställ etiketter

Etiketter för kondensatorer och isolerrutor

Svenska Renhållningsverksföreningen RVF
Tel 040-35 66 00

Stena Gotthard AB
Tel 035-22 33 05

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv