$left
$middle

Buller för byggverksamhet

Det är du som är verksamhetsutövare som är ansvarig för att omgivningen inte störs i samband med ett bygge. Genom beräkningar, mätningar och omgivningskartläggning av bullret ska du bedöma hur mycket bullret påverkar omgivningen.

Naturvårdsverket har angett riktvärden för buller från byggarbetsplatser.

Riktvärdena är väl avvägda utifrån risk för störningar och ljudnivåerna blir inte någon betydande olägenhet om de hålls hela dygnet. I de fall fastighetsägare eller byggherre inte kan garantera att riktvärdena hålls hela dygnet, är det rimligt att anpassa arbetstiden för att begränsa den olägenhet som kan uppstå.

Förebyggande åtgärder

 • Störande nattarbete får inte äga rum klockan 22.00–07.00.
 • Undvik byggbullerproblem genom att förebygga dessa redan i planeringsstadiet av projektet.
 • Om- och tillbyggnader av hus inom samma kvarter bör så långt som möjligt genomföras samtidigt för att minska störningarna.
 • Ha samråd redan på projekteringsstadiet med till exempel stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, polisen och byggföretaget.
 • Planera för så tysta arbetsmetoder som möjligt.
 • Ställ krav på underleverantörer.
 • Gör beräkningar eller mätningar samt omgivningskartläggning för att få en bedömning av störningspåverkan på omgivningen.

Vid arbeten som kan vara störande ska berörda boende och näringsidkare inom området informeras skriftligen om arbetet i god tid innan byggstart. Av informationen ska det framgå under hur lång tid arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter till en lämplig person hos byggverksamheten.

Om arbetet bedöms medföra en allvarligare störning under en längre tid bör en plan för evakueringsbostäder tas fram.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv