$left
$middle

Justering av generella riktvärden för bly

Naturvårdsverket har gjort en översyn av de generella riktvärdena för bly i förorenad mark med anledning av att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) reviderat de toxikologiska referensvärdena för bly.

Ändrade riktvärden för bly för mindre känslig markanvändning

Det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM) ändras inte, däremot ändras det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM): från 400 mg/kg till 180 mg/kg. Vid beslut om åtgärdsmål och vid riskbedömningar kommer miljöförvaltningen att utgå från de nya generella riktvärdena eller beräknade platsspecifika riktvärden.

Resultatet av översynen är att Naturvårdsverket bedömer att det inte är ekonomiskt motiverat att justera riktvärdet för KM som fortsatt är 50 mg/kg. Att behålla riktvärdet för KM är alltså ett policybaserat beslut, inte ett beslut baserat på toxikologiska data. Däremot sker en förändring i beräkningsverktyget för platsspecifika riktvärden då det utgår ifrån det nya sänkta toxikologiska referensvärdet. Riktvärden som beräknas med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg kommer inte att begränsas av det policybaserade riktvärdet för känslig markanvändning (50 mg/kg) utan av bakgrundshalten (20 mg/kg). Med andra ord kan platsspecifikt beräknade värden bli lägre än riktvärdet för KM. För beräkning av platsspecifika riktvärden anser miljöförvaltningen att det uppdaterade verktyget ska användas.

Naturvårdsverkets bedömningar och beslut

Enligt Naturvårdsverket är det faktum att riktvärdet för KM inte sänks en bedömning som för närvarande anses nödvändig av praktiska skäl. Förekomst av bly bör hanteras med försiktighet och platsspecifika bedömningar kan vara nödvändiga så att överväganden om vad som är rimligt och möjligt görs på bästa sätt i varje enskilt fall och med intentionen att minska människors exponering för bly.

Beslutet att inte sänka det generella riktvärdet för KM bör följas upp med regelbunden översyn menar Naturvårdsverket. De föreslår också att beslutet om att inte sänka riktvärdet för bly behöver följas upp med vägledning och råd kring hur riktvärdet kan användas och när ytterligare försiktighet kan behöva iakttas.

Det generella riktvärdet MKM sänks från dagens 400 mg/kg till 180 mg/kg och till följd av det blir exponeringsvägen Intag av jord styrande för MKM, i stället för (som tidigare) exponeringsvägen skydd av markmiljö.

Naturvårdsverket poängterar att det är värt att ha i beaktande att bly är ett utfasningsämne, vilket innebär att det är särskilt viktigt att minska användningen av, och exponeringen för, ämnet. Förekomst av bly bör hanteras med försiktighet och platsspecifika bedömningar kan vara nödvändiga så att överväganden om vad som är rimligt och möjligt att åstadkomma görs på bästa sätt i varje enskilt fall och med intentionen att minska människors exponering för bly.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv