$left
$middle

Markföroreningar

Du som verksamhetsutövare ska alltid rapportera om du upptäcker halter av ett ämne som överstiger riktvärdena för känslig markanvändning. Ett område bestående av mark, grundvatten, ytvatten eller byggnader anses förorenat när halterna av ett ämne överstiger de naturliga bakgrundshalterna i området. 

Underrättelse om påträffad förorening

Den som har bidragit till en föroreningen är ansvarig för utredning och sanering och gäller även om företaget eller verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Skyldigheten gäller till dess att skadan eller problemen har upphört. Om inte verksamheten kan utföra eller bekosta undersökningarna och saneringen kan andra personer vara ansvariga i andra hand.

Avhjälpandeåtgärd

Att avhjälpa en föroreningsskada i mark eller byggnad (efterbehandling eller sanering, av vad som helst), måste anmälas till miljöförvaltningen.

Checklista för provtagningsplan

Här är en checklista med de punkter eller stycken som miljöförvaltningen i Malmö stad anser att en provtagningsplan inför en miljöteknisk markundersökning generellt behöver innehålla för att vi ska kunna bedöma, handlägga och bemöta provtagningsplanen.

Checklista för innehåll i miljötekniska markundersökningar

Här är en checklista för det som miljöförvaltningen i Malmö stad anser att en miljöteknisk markundersökning generellt behöver innehålla för att vi ska kunna bedöma, handlägga och bemöta en markundersökningsrapport. Om det saknas väsentlig information i rapporten kan miljöförvaltningen komma att begära in kompletteringar eller förtydligande vilket förlänger handläggningstiden.

Listan är generell och omfattar de punkter som behövs för de flesta typer av undersökningar. Vid vissa undersökningar är inte alla punkter relevanta men om de stryks och inte tas med i rapporteringen, bör det noggrant beaktas. Det behöver också tydligt motiveras varför vissa delar inte anses vara nödvändiga.

För det som är markerat med asterisk, * kommer miljöförvaltningen oftast att begära och invänta en komplettering av rapporten innan handläggningen av ärendet kan fortsätta.

Naturvårdsverket har gjort en översyn av de generella riktvärdena för bly i förorenad mark med anledning av att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) reviderat de toxikologiska referensvärdena för bly. Det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM): från 400 mg/kg till 180 mg/kg.

Tillsyn av markföroreningar

Malmö stad utför tillsyn på förorenade områden inom Malmö. Anmälda åtgärder och inrapporterade föroreningar prioriteras eftersom det är ett krav att anmälaren ska få ett svar inom en rimlig tid.

Tillsynens bedrivs på flera olika sätt

Miljöförvaltningen

  • ställer krav på inventering av områden som bedöms innebära en risk för en förorening
  • ställer krav på provtagning vid nedläggning av verksamheter
  • ska ha uppföljning av inrapporterade föroreningar
  • beslutar om försiktighetsåtgärder vid anmälda åtgärder för att avhjälpa en förorening
  • kräver åtgärder av förorenade områden för verksamhetsutövare vid nybyggnation eller ombyggnation.

Läs mer på Naturvårdsverket

Riktvärden och vägledning finns hos Naturvårdsverket

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv