Plank, staket och mur

När du ska bygga plank eller mur är det tätheten – den så kallade öppenhetsgraden – och höjden på det du vill bygga som avgör om du behöver bygglov eller inte.

Då behöver du bygglov

Murar och stödmurar

Murar kräver bygglov om de är högre än 40 centimeter. Stödmurar kräver alltid bygglov.

En stödmur används för att exempelvis hålla undan jordmassor. Det innebär att på murens ena sida är det uppfyllt med jord och på den andra sidan är muren fri. Du behöver ett så kallat marklov för markarbeten som innebär en höjdförändring av marknivån.

Plank

Plank (inhägnader av exempelvis trä) kräver bygglov om de

 • är högre än 1,2 meter
 • har en öppenhetsgrad som är mindre än 50 procent.

Handlingar att bifoga till din bygglovsansökan

 • situationsplan
 • fasadritning
 • sektionsritning inklusive grundläggning
 • markplaneringsritning
 • eventuellt detaljritning

Malmö stad är restriktiva med att bevilja bygglov för höga plank och murar mot allmän plats så som gator, torg och parker. Ett alternativ kan vara att i stället uppföra en häck. Läs mer om växtlighet, pergolor och häckar.

Sikt och trafiksäkerhet

Alla staket, plank och murar måste följa regler för trafiksäkerhet och sikt oavsett höjd eller om de kräver bygglov.

Då behöver du inte bygglov eller teknisk anmälan

Du behöver inte bygglov för inhängnader av exempelvis trä, smide eller nät (staket) om inhängnaden

 • är upp till 1,2 meter högt med valfri täthet eller
 • i hela sin längd har en öppenhetsgrad på 50 procent eller mer.

Plank eller mur runt uteplats

Du får bygga ett plank eller mur, inom 3,6 meter från ditt en- eller tvåbostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Planket eller muren får

 • inte vara högre än 1,8 meter från marknivå (där det är som lägst)
 • inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter mot granne (om inte grannen godkänner det).

Om du inte får grannens tillstånd kan du söka bygglov och få det prövat.