$left
$middle

Underlätta processen för din ansökan/anmälan

Handläggningstiden börjar räknas från och med att din ansökan/anmälan är komplett. Därför kan din process bli enklare om du redan innan du ansöker funderar igenom vad ditt projekt ska innehålla och vilka förutsättningar det finns för just din fastighet.

Handläggningstid

Bygglov, marklov, rivningslov

Handläggningstiden av en ansökan ska vara max tio veckor för ett bygglovsbeslut från det att du lämnat in en komplett ansökan. Tiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor som längst.

Teknisk anmälan

Normal handläggningstid för att erhålla ett startbesked för en teknisk anmälan är fyra veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.Tiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor som längst.

Med komplett menas att alla de uppgifter och underlag som krävs för att bedöma ditt förslag finns inlämnade. Kravet är även att det ska vara förståeliga och fackmässigt underlag.

Innan du skickar in

Finns det en detaljplan för mitt område?

Reglerna för vad som kräver bygglov skiljer sig om din fastighet ligger inom ett område som har detaljplan eller inte. Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken mark som ska användas för enskilda ändamål, allmän plats respektive kvartersmark. 

Finns alla ritningar med?

De mest grundläggande ritningarna är oftast situationsplan, planritning, fasadritning och sektionsritning. Om du själv tycker det är svårt att ta fram underlag kan du behöva ta hjälp av en konsult. 

Följer min ansökan tillgänglighetskraven?

Se till att nya dörrar, nya höjdskillnader på entréplan, nya korridorer och nya rum är tillgänglighetsanpassade. Om du själv tycker det är svårt att ta fram underlag kan du behöva ta hjälp av en konsult. 

Finns kontrollplan eller anmälan om kontrollansvarig?

Oftast krävs anmälan om kontrollansvarig. Hen tar fram en kontrollplan tillsammans med byggherren.

Övrigt att ta ställning till

Kontakta grannarna

Kontakta gärna dina grannar och berätta om de åtgärder du tänker göra.

Krävs tillstånd enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagen?

Stadsbyggnadskontoret ger tillstånd till bygg- och rivningsverksamhet och hanterar ansökningar om bygglov och rivningslov. Även om du sökt och fått bygglov kan lokalen/verksamheten/åtgärden behöva anmälas och godkännas enligt annan lagstiftning.

Om du är osäker på vilka andra tillstånd som kan bli gällande, prata med din handläggare i samband med din ansökan.

Byggetablering och containrar

Om du behöver utnyttja allmän mark för byggupplag, byggskylt eller container behöver du ett tillstånd från polisen. Du kan även behöva fastighetsägarens tillstånd i en markupplåtelse.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv