$left
$middle

Nybyggnad av flerbostadshus och större objekt

Ska du bygga nytt är det viktigt att du tar fram bra underlag för det aktuella projektet. Det kommer ställas krav på att din nya byggnad ska anpassas till stads- och landskapsbilden, och att byggnaden utförs med god form- färg och materialverkan, oavsett om du exempelvis bygger en ny industribyggnad eller ett flerbostadshus.

Ta gärna kontakt med Malmö stad i god tid innan du sätter igång med ditt projekt. Då kan du få mer vägledning kring vad som kan vara bra att tänka på, eller som behöver redovisas för ditt projekt.

Tänk på att även byggbodar som ska ställas upp och användas under byggtiden kan vara bygglovspliktiga.

Handlingar att bifoga till din bygglovsansökan

 • nybyggnadskarta (normal)
 • situationsplan
 • markplaneringsritning  (inklusive redovisning gällande tillgänglighet och utemiljö)
 • fasadritning
 • planritning (inklusive redovisning gällande tillgänglighet och förvaring och utrustning)
 • sektionsritning
 • beskrivning av avfallshantering
 • parkeringsutredning som utgår från Malmö stads parkeringspolicy och parkeringsnorm för både cykel- och bilparkering
 • bullerutredning
 • markundersökning, om detaljplanen kräver det
 • radonskydd, om detaljplanen kräver det
 • verksamhetsbeskrivning för lokaler
 • avtal för p-köp, p-avtal, p-förbindelse, mobilitetsåtgärder och lantmäteriförrättningar.
 • dagsljusberäkning
 • anmälan om kontrollansvarig
 • kontrollplan
 • tekniska handlingar e(exempelvis konstruktionsritning, VVS, brandskyddsbeskrivning)

Andra handlingar kan också krävas in.

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv