$left
$middle

Fasadändring – ändring av byggnaders yttre utseende

Oftast krävs det bygglov när du ska göra en ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring. Det kan gälla exempelvis förändringar av material och färg på fasad, byte av tak, fönster och ytterdörrar.

Då behöver du bygglov

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att till exempel

 • utföra en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • ta upp nya fönster eller dörrar
 • byta fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller ändra en byggnads färg
 • förändring eller byte av fönster, om förändringen/bytet medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Då kan du behöva göra en teknisk anmälan

 • Om ändringen av byggnaden innebär att byggnadens brandskydd påverkas väsentligt.
 • Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, till exempel om en träfasad byts till en tegelfasad eller papptak byts till betongpannor.

Handlingar att bifoga till din bygglovsansökan eller anmälan

 • situationsplan eller orienteringskarta (om det är en större fastighet) 
 • fasadritning
 • planritning
 • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
 • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning)

Då behöver du inte bygglov eller anmälan

Om det du vill ändra inte inte strider mot någon bestämmelse i detaljplanen eller väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär behöver du inte bygglov om

 • du ska måla om en byggnad i samma kulör som den haft förut
 • du ska färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasader eller tak som vetter mot kringbyggd gård
 • om du ska färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasader eller tak på garage, friggebodar eller attefallshus (komplementbyggnader).

Tänk på att om byggnaden har ett särskilt värde utifrån historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan du ändå behöva söka bygglov eller göra en teknisk anmälan.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

Läs mer

sv