$left
$middle

Fasadändring – ändring av byggnaders yttre utseende

Oftast krävs det bygglov när du ska göra en ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring. Det kan gälla exempelvis förändringar av material och färg på fasad, byte av tak, fönster och ytterdörrar.

Kontrollera bestämmelser i detaljplan

När det gäller fasadändringar är det viktigt att du kontrollerar bestämmelserna för din byggnad i områdets detaljplan. Du hittar gällande detaljplaner samt pågående detaljplanearbeten via länken.

Är din byggnad i ett område där det inte finns en detaljplan eller områdesbestämmelser? Då krävs normalt inte bygglov för fasadändringar, förutsatt att byggnaden inte har ett särskilt värde.

Ändring av byggnad med särskilt värde

Om byggnaden har ett särskilt värde utifrån historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan du behöva söka bygglov eller göra en teknisk anmälan, även om ändringen inte strider mot en bestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller väsentligt ändrat byggnadens eller områdets karaktär.

Då behöver du bygglov

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att till exempel

 • utföra en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • ta upp nya fönster eller dörrar
 • byta fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller ändra en byggnads färg
 • förändring eller byte av fönster, om förändringen/bytet medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Då kan du behöva göra en teknisk anmälan

 • Om ändringen av byggnaden innebär att byggnadens brandskydd påverkas väsentligt.
 • Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs, till exempel om en träfasad byts till en tegelfasad eller papptak byts till betongpannor.

Handlingar att bifoga till din bygglovsansökan eller anmälan

 • situationsplan eller orienteringskarta (om det är en större fastighet) 
 • fasadritning
 • planritning
 • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
 • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning)

Färgprogram för fasader under olika tidsepoker

Råd och riktlinjer för fönster

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv