$left
$middle

In- och utfart

Fastighetsägare som saknar in- och utfart kan ansöka hos Malmö stad om att anlägga en. Det gäller även dig som vill flytta på eller på annat sätt ändra din befintliga in- och utfart.

Ansökan om in- och utfart för en- och tvåfamiljshus

Malmö stad beviljar tre till fem meter fasning av kantsten vid en ny in- och utfart, alternativt förändring av en befintlig fasning av kantsten vid en fastighet. Ibland gör kommunen bedömningen att smågatsten behövs över exempelvis gångbanan. Det ingår i den här ansökan och kostnad för arbete och material redovisas senare i offerten.

Tänk på att:

  • Vid ansökan om in- och utfart görs en individuell bedömning i varje enskilt fall.
  • Skadegörelse på kommunens mark, exempelvis att såga i befintlig kantsten eller lägga asfaltscigarrer längs kantstenen, anmäls och återställs.
  • Varje fastighet har endast rätt till en in- och utfart.

Ansökan om in- och utfart för andra fastigheter

Är du fastighetsägare av exempelvis flerfamiljshus, industritomt eller åkermark görs en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Kostnad

Ansökan är avgiftsfri och handläggs av fastighets- och gatukontoret. Däremot kan du som fastighetsägare behöva bekosta den byggnation som sker på kommunens mark.

Innan du skickar in din ansökan

Vid flytt av befintlig in- och utfart ska kantstenen återställas vid den gamla in- och utfarten. Fastighetsägaren står för kostnaden av detta.

Finns fasta anordningar i form av belysningsstolpar, elskåp, skyltar, brunnar med mera i anslutning till den tänkta in- och utfarten ska minsta avstånd till dessa vara 2 meter.

Normalt sett godkänns inte fällning av träd för anläggning av in- och utfart.

In- och utfarter längs lokalgator beviljas vanligtvis beroende på gatans bredd och utformning. Längs huvudgator beviljas som regel inte anläggande av in- och utfarter.

Finns cykelbana i anslutning till den planerade in- och utfarten är det viktigt med god sikt. Ingen smågatsten ska läggas över cykelbanan.

Du ska säkerställa ett så bra siktförhållande som möjligt vid din in- och utfart. Fastighetsägaren har av trafiksäkerhetsskäl ansvar för att sikten inte skyms vid utfart mot gata, gång- och cykelvägar samt vid gatukorsningar.

Efter du skickat in ansökan

1. Ansökan bedöms av handläggare

I ett första skede ska ansökan bedömas av fastighets- och gatukontorets handläggare som återkopplar i ärendet inom 14 dagar från registrering.

2. Offert skickas till fastighetsägaren för godkännande

Om inget hinder finns ur trafiksäkerhetssynpunkt eller anläggningstekniska samt miljömässiga aspekter (som bevarande av träd, grönytor och dylikt) godkänner Malmö stad ansökan.

Innan arbetet påbörjas får du en offert skickad till dig. Offerten innehåller kostnad för material och arbete. Du som fastighetsägare godkänner offerten om du vill gå vidare med arbetet.

3. Malmö stad utför arbetet

När du godkänt offerten utför Malmö stads entreprenörer arbetet med att anlägga eller ändra din in- och utfart.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv