$left
$middle

Solenergianläggning

Solenergianläggning är oftast bygglovpliktig men det beror på dess storlek, position gentemot byggnad och vad detaljplanen säger.

Alla bygglovsärenden i Malmö som gäller solenergianläggningar är avgiftsbefriade.

Du behöver bygglov om

 • solpanelerna vinklas upp från tak eller ut från fasad även med någon enstaka grad
 • solenergianläggningen integreras i byggnaden på något sätt, exempelvis som tak och/eller fasadmaterial
 • byggnaden är placerad inom kulturhistoriskt värdefull miljö
 • solenergianläggningen strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver inte bygglov om

 • du ska installera solpaneler (solceller eller solfångare) utanpå befintligt tak eller fasad om dessa följer byggnadens form och taklutning
 • du ska anlägga en solcellsanläggning på mark
 • byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område.

Teknisk anmälan

Om du planerar för en större anläggning på mark eller byggnad kan
du behöva göra en teknisk anmälan. Om anläggningen kan påverka brandskyddet krävs också teknisk anmälan.

Kulturhistorisk värdefull byggnad

Om det gäller en kulturhistoriskt värdefull byggnad och ett väl synligt läge ut mot gatan så ställs det större krav på redovisningen av förslaget. Då behöver du bland annat lämna in en fasadritning med solcellspanelerna inritade med rätt skala, mått och placering.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

Beroende på vilken och vart du ska placera din solenergianläggning kan någon eller några av nedanstående ritningar bli aktuella att skicka in.

 • situationsplan
 • fasadritning
 • sektionsritning
 • information om solpanelerna (produktblad)
 • eventuellt takplan