$left
$middle

Solenergianläggning

Om du ska installera en solenergianläggning kan du behöva söka bygglov eller göra en teknisk anmälan. Det beror på hur anläggningen ser ut, vilken sorts byggnad den ska placeras på och var byggnaden ligger. Om du behöver förändra byggnadens konstruktion eller om du påverkar brandskyddet i samband med installationen ska du göra en teknisk anmälan.

Alla bygglovsärenden i Malmö som gäller solenergianläggningar är avgiftsbefriade.

Du behöver vanligtvis bygglov om

 • solpanelerna vinklas upp från tak eller ut från fasad – även om det bara lutar med någon enstaka grad.
 • solenergianläggningen integreras i byggnaden på något sätt, exempelvis helt byggs in i, eller ersätter, tak och/eller fasadmaterial.
 • solenergianläggningen strider mot bestämmelserna i den gällande detaljplanen eller områdesbestämmelserna.
  Du hittar gällande detaljplaner här.
 • byggnaden ingår i en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö eller område eller om byggnaden har särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. Läs mer om detta längre ned på sidan.

Teknisk anmälan

Om du behöver göra en ändring i byggnadens konstruktion eller brandskydd för att kunna installera din solcellsanläggning ska du göra en teknisk anmälan för ändringen. Kom ihåg att du behöver få ett startbesked innan du kan börja.

Du behöver inte bygglov om

 • du ska installera solenergianläggningen på en byggnad som inte har kulturhistoriskt värde och anläggningen läggs utanpå befintligt tak eller fasad. Tänk på att panelerna behöver följa byggnadens befintliga form och taklutning.
 • du ska anlägga en solcellsanläggning på mark. Observera att en transformatorbyggnad däremot kan behöva bygglov.
 • byggnaden ligger i ett område där det inte finns en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kulturhistoriskt värde och gestaltning

Det är inte bara riktigt gamla byggnader som kan ha kulturvärden. Även enklare eller modernare byggnader kan vara klassade som värdefulla.
Kontakta Malmö stad om du är osäker på om din byggnad bedöms som kulturhistoriskt särskilt värdefull.

Alla ändringar och tillägg på en byggnad ska utföras prydligt, anpassat och med god form, färg och materialverkan. Detta är extra viktigt på en byggnad eller en plats som har högt arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde och det gäller både för sådana ändringar som kräver bygglov och sådana som inte gör det.

Om det gäller en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ett väl synligt läge ut mot gatan så behöver du vanligtvis lämna in tydligare och mer detaljerade ritningar när du söker bygglov.

Välkommen att kontakta Malmö stads kontaktcenter på 040-34 10 00 eller malmostad@malmo.se.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

Beroende på var och på vilken byggnad du ska placera din solenergianläggning kan olika handlingar krävas. I de allra flesta fall behöver du lämna in:

 • situationsplan
 • takplansritning
 • fasadritning (om solenergianläggningen kommer synas på fasad)
 • enkel sektionsritning (visar hur mycket installationen bygger i höjd)
 • information om solpanelerna och infästning (produktblad)
 • teknisk beskrivning (ofta offerten).

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Solguiden

I solguiden hittar du bland annat information om hur du skaffar solenergi, stöd du kan söka när du installerar solenergi samt exempel på solenergianläggningar.

Kontakta oss

sv