$left
$middle

Solenergianläggning

Solenergianläggning kan vara bygglovspliktig men det beror på vilken sorts byggnad den ska placeras på och var byggnaden ligger. Om du vill installera en solenergianläggning som inte kräver bygglov kan du ändå behöva göra en teknisk anmälan.

Alla bygglovsärenden i Malmö som gäller solenergianläggningar är avgiftsbefriade.

Du behöver bygglov om

 • solpanelerna vinklas upp från tak eller ut från fasad – även om det bara lutar med någon enstaka grad
 • solenergianläggningen integreras i byggnaden på något sätt, exempelvis helt byggs in i eller ersätter tak och/eller fasadmaterial
 • byggnaden är placerad inom kulturhistoriskt värdefull miljö eller om byggnaden har kulturhistoriskt värde
 • solenergianläggningen strider mot bestämmelser i gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver inte bygglov om

 • du ska installera solenergianläggningen utanpå befintligt tak eller fasad och panelerna följer byggnadens befintliga form och taklutning
 • du ska anlägga en solcellsanläggning på mark
 • byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område.

Teknisk anmälan

Om du planerar för en solenergianläggning som inte kräver bygglov kan du behöva göra en teknisk anmälan. Detta gäller om anläggningen påverkar konstruktionen eller brandskyddet.

Om anläggningen kräver både bygglov och teknisk anmälan så hanterar vi teknisk anmälan i samband med bygglovet. Om anläggningen däremot inte kräver bygglov behöver du ändå göra en separat teknisk anmälan för att få startbesked.

Solguiden

I solguiden hittar du bland annat information om hur du skaffar solenergi, stöd du kan söka när du installerar solenergi samt exempel på solenergianläggningar.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Varsamhet och god anpassning till byggnadens och omgivningens karaktär är extra viktigt om

 • solenergianläggningen ska installeras på en byggnad eller en plats som har högt arkitektoniskt värde
 • solenergianläggningen ska installeras i ett område som är markerat som uppmärksamhetsområde för kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen.

Om det gäller en kulturhistoriskt värdefull byggnad och ett väl synligt läge ut mot gatan så ställs det högre krav på tydligare och mer detaljerade ritningar av den solenergianläggning du söker bygglov för. Men det ställs också högre krav på att solenergianläggningen anpassas till byggnaden och platsen, till exempel var den placeras och vilken utbredning den har.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Malmö stad på 040-34 10 00.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

Beroende på var och på vilken byggnad du ska placera din solenergianläggning kan olika handlingar krävas. I de allra flesta fall behöver du lämna in:

 • situationsplan
 • takplansritning
 • fasadritning (om solenergianläggningen kommer synas på fasad)
 • enkel sektionsritning (visar hur mycket installationen bygger i höjd)
 • information om solpanelerna och infästning (produktblad)
 • teknisk beskrivning (ofta offerten).
sv