$left
$middle

Attefallsåtgärder

Attefallsreglerna är undantag från bygglovsplikten för dig som har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus. Du behöver göra en teknisk anmälan och få startbesked innan du kan börja bygga. Attefallsreglerna gäller i områden som inte har särskilda kulturvärden.

Anmälningspliktiga attefallsåtgärder

Enligt attefallsreglerna kräver följande åtgärder på en- och tvåbostadshus samt fritidshus en teknisk anmälan:

Handlingar att bifoga till din tekniska anmälan

  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning
  • tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning, ventilationsritning och VVS-ritning)
  • materialinventering (om något mer omfattande ska rivas)
  • grannes godkännande om byggnaden ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter.