$left
$middle

Bygga eller bygga om restaurang och annan livsmedelsverksamhet

När du ska nyetablera en livsmedelsverksamhet – till exempel en restaurang, ett café eller bageri – kan du behöva söka bygglov för bland annat ändrad användning av lokal och skyltar. Du kan också behöva göra en teknisk anmälan.

För att kunna få ett bygglovsbeslut behöver du först ha lämnat in ett komplett ärende som innehåller alla efterfrågade handlingar. Vanligtvis får du ditt bygglovsbeslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden kan dock förlängas med ytterligare tio veckor om det anses nödvändigt för handläggningen av ärendet.

Därför är det viktigt att du skickar in din bygglovsansökan och handlingar i god tid innan du planerar att påbörja någon byggåtgärd.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

När du ansöker om bygglov för livsmedelsverksamhet ska du ha med följande i din ansökan:

  • Verksamhetsbeskrivning där du redovisar öppettider, personal, sittplatser med mera.
  • Fackmässiga ritningar på det som du ska utföra, till exempel planritning och fasadritningar.

Tillgänglighet i lokalen

Tänk på att lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Malmö stad granskar lokalens tillgänglighet utifrån de olika ritningarna du skickar in.

Då behöver du söka bygglov

Då behöver du göra en teknisk anmälan

Du behöver göra en teknisk anmälan om du exempelvis ska

  • installera eller väsentligt ändra ventilation eller vatten- och avloppsledningar
  • riva en bärande vägg
  • göra ändringar som påverkar brandskyddet i byggnaden.

Du ska skicka in anmälan senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Då behöver du inte söka bygglov

Om du ska ta över en livsmedelsverksamhet som redan är etablerad behöver du inte ansöka om bygglov – under förutsättning att du inte tänker ändra något i eller utanpå den befintliga lokalen.

Efter du skickat in din ansökan

En bygglovsansökan skickas ofta på remiss till berörda myndigheter som miljöförvaltningen, tillgänglighetsrådgivare och Räddningstjänsten Syd. I samband med att din bygglovsansökan registreras får du information om vem som är din handläggare.

Krav på vatten och avlopp, avfall, fettavskiljare samt oljeavskiljare

Avfallsenheten och installationsenheten på Va Syd bevakar inkomna bygglovsärenden hos Malmö stad. Efter att du lämnat in din bygglovsansökan kommer du få ett brev om vilka villkor, krav och regler som gäller för vatten och avlopp, avfall, fettavskiljare samt oljeavskiljare i din lokal. Uppfyller din lokal alla krav kommer den därefter godkännas efter en besiktning.

Andra tillstånd för livsmedelsverksamhet

Tänk på att det utöver bygglov krävs även andra tillstånd för att få starta en livsmedelsverksamhet.

Läs gärna företagslotsens steg för steg-vägledning för mer information om vad som krävs.

Kontakta oss

sv