$left
$middle

Garage och carport

Att bygga garage eller carport kräver som regel bygglov. Vissa särskilda undantag finns, men det beror på var och hur stort du ska bygga.

Garage och carport är en sorts komplementbyggnad som normalt kräver bygglov. Det är viktigt att du tar fram bra underlag för det aktuella projektet. Det kommer ställas krav på att din byggnad ska anpassas till stads- och landskapsbilden och att byggnaden utförs med god form-, färg- och materialverkan. 

Vissa undantag från bygglovsplikt för en- och tvåbostadshus

För dig som bor i en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikt enligt reglerna för attefallsåtgärder.

Det finns även speciella regler för friggebodar. Här finns mer information: Boverket – Friggebod (PBL Kunskapsbanken).

Om du inte kan bygga inom regelverket för friggebod eller attefallsreglerna är det bygglovspliktigt att bygga ett garage, carport, förråd eller liknande.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

  • situationsplan
  • markplaneringsritning
  • fasadritning
  • planritning
  • sektionsritning
  • kontrollansvarig och kontrollplan
  • tekniska handlingar (tex. konstruktionsritning, VVS-ritning, ventilationsritning etc.)

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv