$left
$middle

Bygga nära vattendrag eller kustområde

Är din fastighet placerad nära vattendrag eller kustområde kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet för att få lov att bygga.

Var gäller strandskyddet?

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Vid detaljplanering kan strandskyddet upphävas. Utanför detaljplanelagt område behövs dispens eller ett godkänt undantag från strandskyddet för vissa åtgärder och byggen.

Om du bor i naturreservat – ansök hos länsstyrelsen

Skicka din ansökan om strandskyddsdispens till länsstyrelsen om du planerar en byggåtgärd inom strandskyddsområde som till exempel också är

  • skyddat som statligt naturreservat
  • Natura 2000
  • områden med biotopskydd.

Kontakta oss

sv