$left
$middle

Markarbeten, schaktning och trädfällning

Inom ett område med detaljplan behöver du ofta marklov
för att förändra marknivån på fastigheten, så kallad schaktning eller utfyllnad. Ibland kan du behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog.

Då behöver du marklov

I bebyggda områden behöver du marklov för att ändra marknivån genom schaktning eller utfyllnad av mark, om det gäller

 • mer än 25 centimeter sänkning/höjning närmre tomtgräns än 4,5 meter
 • mer än 1,0 meter sänkning/höjning inom fastigheten om marken ligger minst 4,5 meter från grannfastighet
 • mer än 1,2 meter höjning av marken för anläggande av altan eller terrass
  invid husvägg.
 • markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Inom ett område med områdesbestämmelser kan du också behöva marklov för att schakta, fylla ut mark, fälla träd eller plantera skog.

Dagvatten

Tänk på att dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Dagvattnet får inte ledas in på en grannfastighet.

Om du ska fälla träd eller plantera skog

Du ska alltid kontrollera i detaljplanen innan du fäller träd för att se om det förekommer lovplikt för trädfällning i området. I detaljplanen kan det finnas skydd för befintliga träd eller grupper av träd som är värdefulla inslag i miljön och då krävs det marklov för trädfällning. Fäller du trädet och det visar sig att du skulle sökt om marklov kan du få betala en byggsanktionsavgift och du kan bli skyldig att återplantera ett likvärdigt träd.

Beroende på vad som står i detaljplanen kan det också finnas krav på marklov för att plantera skog.

Tänk på att, även om det inte finns någon planbestämmelse avseende krav på marklov, kan trädet vara biotopskyddat eller skyddat enligt artskyddsförordningen. För att fälla trädet krävs då dispens från Länsstyrelsen.

Då behöver du inte marklov

Du behöver inte söka ett separat marklov i samband med nybyggnation eftersom marknivåerna då granskas i samband med bygglovsprövningen för projektet som helhet.

Du behöver inte ansöka om marklov för att höja eller sänka en marknivå till den nivå som eventuellt anges i detaljplanen.

Handlingar att bifoga till din marklovsansökan

 • Situationsplan med befintliga och nya markhöjder.
 • marksektioner (relevanta lägen)
 • markplaneringsritning (beskrivning av markmaterial och växtmaterial)
 • vid fällning av träd ska träd som fälls markeras på markplaneringsritning
 • utlåtande av arborist (vid fällning av träd)
 • Om hårdgjord yta begränsas i detaljplanen ska andel hårdgjord yta beräknas och redovisas på markplaneringsritningen.

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv